Zëri i votuesëve: Çështjet që votuesit kërkojnë të trajtohen nga Qeveria 2009

Download File

Ky raport paraqet prioritetet të shprehura nga votuesit në periudhën shtator 2008 dhe mars 2009 si pjesë e një nisme të RrGGK-së për të sjellë zërat e qytetarëve në proceset vendim-marrëse. Raporti përfshinë rekomandime për zyrtarët e zgjedhur në bazë të prioriteteve të qytetarëve.