Publikimet

RrGK publikon një buletin mujor elektronik (e-lajm) titulluar Zëri i Grave Kosovare. Raportet tona vjetore ndajnë me anëtarët, partnerët, mbështetësit dhe miqtë informata rreth programeve tona, të ardhurave dhe shpenzimeve për çdo vit. Ne publikojmë raporte hulumtuese aktuale, në mes të raporteve të tjera, për çështje që lidhen me programet tona. RrGK gjithashtu rregullisht shkruan letra të avokimit për çështje me interes të anëtareve tona, grave dhe vajzave në Kosovë.

Filter By
Choose Year

Fakte dhe Fabula për Rezolutën 1325

Botimi i dytë i librit të RrGK-së, “Fakte dhe Fabula për Rezolutën 1325”  përfshin “fakte”, statistika, të dhëna, emra dhe “fabula”: tr...

Më shumë zgjedhje përmes politikave miqësore për familjen

Direktiva e Balancit Punë-Jetë (Direktiva BPJ) hyri në fuqi më 1 gusht 2019.[1] Miratim...

Nga Ligjet në Vepra

Rrjeti i Grave të Kosovës ndërmori këtë hulumtim për të identifkuar boshllëqet e mbetura në kornizën ligjore të Kosovës drejt zbatimit ...

Një ulëse në tryezë

Ky raport shqyrton rolet, kontributet dhe nevojat e grave përkitazi me proceset e paqes dhe sigurisë në Kosovë, duke përfshirë rolin sp...

“Pandemia nuk njeh gjini”?

“Pandemia nuk njeh gjini”? Analizë gjinore fiskale buxhetore: Reagimi i Qeverisë së Kosovës ndaj Pandemisë COVID-19 nga perspektiva gji...

Monitorimi i zbatimit të indikatorit 5.c.1 (Buxhetimit Gjinor) të SDG-ve në Koso...

Kjo përmbledhje e politikave ekzaminon progresin e Qeverisë së Kosovës drejt implementimit të Indikatorit 5.c.1 të SDG (Qëllimet për Zh...

Ku janë paratë për të drejtat e grave?

Në linjën e parë të frontit për të adresuar pabarazitë gjinore të përhapura e që ekzistojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor (BP) janë ...

Diskriminimi me bazë gjinore dhe punësimi në Kosovë

Ky raport paraqet të gjeturat nga hulumtimi, i pari i këtij lloji në Kosovë. Raporti përfshin informacion mbi mangësitë në kuadrin ligj...

Analiza Gjinore e Kosovës

Dokumenti i përbashkët i punës së stafit të Komisionit Evropian (KE) në temën: “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave: Transformimi i je...

Nga Fjalët në Vepra?

Monitorimi i reagimit institucional ndaj dhunës me bazë gjinore në Kosovë