Burime

Çasja në të dhëna është thelbësore për kryerjen e një hulumtimi, planifikimin e iniciativave, informimin e rekomandimeve të politikave dhe ndërmarrjen e avokimit. Në Kosovë, megjithatë, sigurimi i informative të tilla nganjëherë është i vështirë. Këtu ne po përpiqemi të lehtësojmë çasjen në hulumtime, publikime dhe informata lidhur me barazinë gjinore dhe mbështetjen e të drejtave të grave në Kosovë duke ofruar një bibliotekë të konsoliduar të burimeve mbi secilën nga temat e mëposhtme: