Rreth nesh

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) u themelua në vitin 1996, si një rrjet joformal i grupeve të grave dhe organizatave të regjioneve të ndryshme të Kosovës. Që nga fillimi, RrGK u zhvillua në një rrjet që avokon në emër të grave dhe vajzave kosovare, në nivelin lokal, regjional dhe ndërkombëtar. Duke përfaqësuar intereset e 139 organizatave anëtare, përfshirë këtu organizatat e grave të të gjitha grupeve etnike në mbarë Kosovën, RrGK është një rrjet udhëheqes në mes të organizatave të shoqrisë civile në Kosovë dhe në rajon. RrGK rregullisht bashkëpunon me grupet tjera të grave në rajon si formalisht ashtu edhe joformalisht. Në vitin 2012 RrGK, me mbështetjen e Kvinna till Kvinna (KtK), themeloi Fondin e Grave të Kosovës, që siguron grante të vogla për organizatat anëtare. Me burime minimale, anëtaret e RrGK-së janë duke inicuar ndryshime të rëndësishme brenda komuniteteve të tyre. Në 2006, RrGK u bë organizata e parë jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare, që adoptoi kodin e mirësjelljes, duke treguar kështu shembull të transparencës dhe përgjegjësisë. RrGK në bazë të Planit Strategjik, përmban gjashtë programe.

Vizioni

Visioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) parasheh një Kosovë ku gratë dhe burrat janë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta në arsimim, punësim, pjesëmarrje në politikë, shëndetësi, dhe bëjnë një jetë pa dhunë.

Misioni

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

Në drejtim të arritjes së misionit, RrGK ka përpiluar një Plan Strategjik për vitet 2023-2026.
Kjo strategji udhëzon punën e RrGK-së gjatë kësaj periudhe. Strategjia është përpiluar me kontribute nga anëtaret e RrGK-së, Bordi i Drejtorëve, dhe partnere të tjera kyçe si dhe palët e interesuara. Strategjia e RrGK-së detajohet në katër fusha programore:

  • Përmirësimi i Barazisë Gjinore përmes Sundimit të Ligjit;
  • Jeta pa dhunë me bazë gjinore;
  • Fuqizimi Ekonomik i Grave;
  • Edukimi që transformon normat gjinore.

Këto u identifikuan nga anëtaret e RrGK-së si fushat kryesore ku RrGK-ja ka nevojë për të përqëndruar vëmendjen e saj në vitet e ardhshme.