Anëtaret

Duke përfaqësuar intereset e 135 organizatave të ndryshme të grave në mbarë Kosovën, RrGK është një organizatë udhëhqëse në mesin e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë dhe në rajon. Anëtaret tona janë të grupeve të ndryshme etnike, moshe, aftësie, dhe zone gjeografike.Ato punojnë për çështje të rëndësishme për njerëzit, veçanërisht për gratë dhe vajzat, brenda komuniteteve të tyre. Informatat poashtu janë në dispozicion edhe sipas komunës dhe fushës së veprimit.

Sipas Komunes
Sipas fushëveprimtarisë