Rreth nesh

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) u themelua në vitin 1996, si një rrjet joformal i grupeve të grave dhe organizatave të regjioneve të ndryshme të Kosovës. Që nga fillimi, RrGK u zhvillua në një rrjet që avokon në emër të grave dhe vajzave kosovare, në nivelin lokal, regjional dhe ndërkombëtar. Duke përfaqësuar intereset e 139 organizatave anëtare, përfshirë këtu organizatat e grave të të gjitha grupeve etnike në mbarë Kosovën, RrGK është një rrjet udhëheqes në mes të organizatave të shoqrisë civile në Kosovë dhe në rajon. RrGK rregullisht bashkëpunon me grupet tjera të grave në rajon si formalisht ashtu edhe joformalisht.

Në vitin 2012 RrGK, me mbështetjen e Kvinna till Kvinna (KtK), themeloi Fondin e Grave të Kosovës, që siguron grante të vogla për organizatat anëtare. Me burime minimale, anëtaret e RrGK-së janë duke inicuar ndryshime të rëndësishme brenda komuniteteve të tyre.

Në 2006, RrGK u bë organizata e parë jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare, që adoptoi kodin e mirësjelljes, duke treguar kështu shembull të transparencës dhe përgjegjësisë.

RrGK në bazë të Planit Strategjik, përmban gjashtë programe.

Stafi

Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve të RrGK-së zgjedhet nga Kuvendi i Anëtareve të RrGK-së gjatë takimit vjetor të anëtareve në dhjetor. Ky Bord me përfaqësueset e zgjedhura nga anëtaret e RrGK-së, është organi i dytë më i lartë i vendim-marrjes në rrjet. Bordi i Drejtorëve mbikqyr punën e RrGK-së përmes takimeve tremujore, poashtu edhe këshillon mbi vendimet kyçe të marra nga rrjeti si dhe stafi i rrjetit. Bordi i Drejtorëve përbëhet prej këtyre anëtareve:

Bordi Këshillues

Bordi Këshillues i RrGK-së përfshinë personat që përgjatë viteve kanë kontribuar shumë në punën e RrGK-së. Ato nominohen dhe miratohen nga Bordi i Drejtorëve të RrGK-së për një kohë të pacaktuar. Ato rregullisht i ofrojnë këshilla dhe ndihmë RrGK-së, duke u bazuar në njohuritë, përvojat dhe lidhjet e tyre.

Boardi ndër vitesh

2021-2022

Ariana Qosaj- Mustafa Kryetare e Bordit
Nermin Mahmuti Drejtore Ekzekutive, Community Development Fund CDF
Magbule Hyseni Drejtore Ekzekutive, EcoKos Women
Vlora Hoti Drejtore Ekzekutive, United Women’s Association
Zana Hoxha Drejtore Ekzekutive, Artpolis

2009-2010

Belgjyzare Muharremi Kryetare e Bordit (Drejtore Ekzekutive, Dera e Hapur)
Arjeta Rexhaj (Drejtore, Gender Training and Research Center)
Ariana Qosja Mustafa (Eksperte ligjor / aktiviste për të drejtat e grave)
Behar Selimi (Drejtor i Policisë së Kosovës)
Nazlije Bala (Aktiviste për të drejtat e grave)
Shukrije Gashi (Drejtore, Partners Kosova)
Veprore Shehu (Drejtore, Medica Kosova)

2008

Belgjyzare Muharremi Kryetare e Bordit (Drejtore Ekzekutive, Open Door)
Arjeta Rexhaj (Gender Training and Research Center)
Behar Selimi (Drejtor i Policisë së Kosovës)
Besim M. Kajtazi (Ministria Administratës Publike)
Marte Prenkpalaj (Motrat Qiriazi)
Nazlije Bala (Aktiviste për të drejtat e grave)
Veprore Shehu (Medica Kosova)

2006-2007

Naxhije Buçinca Kryetare e Bordi (Drejtore, Shoqata Veterane e Arsimit)
Delina Fico (Administrata Publike, Shqipëri)
Marte Prenkpalaj (Drejtore Ekzekutive, Motrat Qiriazi)
Besim M. Kajtazi (Ministria Administratës Publike)
Vjosa Dobruna Kryetare e Bordi (Radio Televizion i Kosovës)
Belgjyzare Muharremi (Drejtore )
Behar Selimi (Shërbimi Policor i Kosovës)

2005

Naxhije Buçinca Kryetare e Bordi (Drejtore, Shoqata Veterane e Arsimit)
Belgjyzare Muharremi (Drejtore Ekzekutive, Dera e Hapur)
Vjosa Dobruna (Radio Televizion i Kosovës)
Delina Fico (World Learning, Shqipëri)
Luljeta Vuniqi (Drejtore Ekzekutive, Qendra Kosovare për Studime Gjinore)
Behar Selimi (Shërbimi Policor i Kosovës)
Marta Prekpalaj (Drejtore, Motrat Qiriazi)

2004

Naxhije Buçinca Kryetare e Bordi (Drejtore, Shoqata Veterane e Arsimit)
Delina Fico (Kordinatore e vendit, Star Network of World Learning)
Marta Prekpalaj (Drejtore, Motrat Qiriazi)
Luljeta Vuniqi (Menaxhere e programit, KFOS)
Vjosa Dobruna (Kryetare e Bordi, Radio Televizion i Kosovës)
Flora Macula (Menaxher i Programit të Vendit, UNIFEM)
Argjentina Grazhdani (Këshilltare për media dhe shoqëri civile, USAID)