Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore në Kosovë dhe ndikimin e tij në Shëndetin Riprodhues të Grave

Download File

Të nxjerra nga intervistat, RrGGK shqyrton se si format e ndryshme të dhunës kundër grave; para, gjatë dhe pas luftës kanë ndikuar në shëndetin riprodhues afat –shkurtër dhe afat-gjatë, i financuar nga UNFPA