Siguria fillon në shtëpi: Hulumtim për hartimin e strategjisë së parë nacionale dhe të planit të veprimit kundër dhunës në familje

Download File

Në hulumtimin e parë mbi dhunën në familje në mbarë Kosovën, RrGGK shqyrton perceptimet, masën (duke përfshirë nga grupi demografik) dhe strategjitë për trajtimin e tij. Agjencia për Barazi Gjinore ka kontraktuar RrGGK-në, financuar nga UNDP.