UDHËZUES I EDUKIMIT LIGJOR PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR MBROJTJEN E GRAVE KUNDËR DHUNËS SË BAZUAR NË GJINI DHE DHUNËS NË FAMILJE