Thirrje publike për aplikim për ngritjen e kapaciteteve dhe grantet për financimin e çështjeve që lidhen me ndryshimet klimatike nga perspektiva gjinore

Nr. i referencës i thirrjes: 2841/06/24

Projekti: FORCIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES PËR BARAZINË GJINORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MOLDAVI (RRJETI MBIKËQYRËS I BUXHETIT GJINOR, FAZA II)

Financuar nga: Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar

Partnerët zbatues: Qendra për hulumtim dhe krijim të politikave, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim; Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile; Rrjeti i Grave të Kosovës; Women Action; Gender Knowledge Hub, Keystone Moldova.

Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor (RrMBGj) shpall thirrjen publike për aplikim për ngritjen e kapaciteteve dhe grante për financimin e çështjeve të ndryshimeve klimatike nga perspektiva gjinore nga Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Moldavia.

Thirrje publike për aplikim për ngritjen e kapaciteteve dhe nën grantim për perspektivën
gjinore në financimin për ndryshimet klimatike mund ta gjeni Këtu.

Formularin e Aplikimit për Skemën e Granteve dhe Projekt Idenë mund ta gjeni Këtu.