Fond žena Kosova dodelio 59,266€ za 20 organizacija članica MŽK-a na Kosovu

I zvanično je proglašeno 18 organizacija dobitnica 16 grantova iz 13. runde Fonde žena Kosova (FŽK) Mreže žena Kosova (MŽK). To je učinjeno  danas, 20. januara Mreža žena Kosova (MŽK) održala je orijentacionu sesiju i tim povodom dodelila je 19 grantova za 20 organizacija, korisnica na Kosovu u okviru Fonda žena Kosova (FŽK), u ukupnom iznosu od 59,266.00€. Detaljnije rečeno, grantove koji su dodeljeni u ovoj rundu podržala je Austrijska agencija za razvoj (ADA), preko inicijative MŽK-a „Unapređivanje inicijative za prava žena“, a sufinansira je UN Women u iznosu od 48,410€, kao i preko inicijative MŽK-a „Jačanje mladih za mirnu, naprednu i uspešnu budućnost na Kosovu“ koju je podržala UN Women iznosom od 10.866€.

Ove inicijative će direktno doprineti sprovođenju trenutne Strategije MŽKA za 2019-2022. godinu, koju su zajedno sastavile članice MŽK-a.

FŽK podržavajući ove inicijative organizacija kojima rukovode žene, doprinosi pozitivnim izmenama koje se mogu izvršiti u društvu. Takođe, realizovanje ovih inicijativa organizacija članica doprinosi sprovođenju Strategije MŽK-a 2019-2022, koja je sastavljena i usvojena zajedno sa organizacijama članicama MŽK-a.

U prvom delu ovog sastanka, Diellza Olluri, koordinatorka MŽK-a je podelila detaljne informacije u vezi sa narativnim i finansijskim izveštajem i dopunom baze podataka o praćenju i ocenjivanju, putem kojih će se dobitnicama olakšati proces izveštavanja tokom sprovođenja ovih projekata.

Dobitnici grantova MŽK-a su:

Grant za pojedinačno zagovaranje, za jednu organizaciju:

 • EcoKosWomen – EKW sa inicijativom: “Zagovaranje lakšeg pristupa žena grantovima u opštini Priština“ (3,649.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Organizacija lica sa ograničenim fizičkim sposobnostima, Handikos Priština sa inicijativom: „Integrisanje žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima u društvo“ (2,470.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje žena Aureola sa inicijativom: „Unapređenje zakona o nasledstvu“ (2,300.00€, podržano od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje penzionerki „Vita-Jeta“ sa inicijativom: „Dijabetes kod starih lica“ (2,030.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje žena pčelara „Okarina e Runikut“ sa inicijativom: „Promovisanje zapošljavanja korisnika Šeme za socijalnu pomoć u regiji Drenice“ (3,110.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Komitet slepih žena Kosova sa inicijativom: „Poštovanje prava slepih žena i žena sa oslabljenim vidom koja su zagarantovana zakonom“ (2,832.50€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje babica Kosova sa inicijativom: „Promovisanje zdravlja majke i deteta preko jačanja uloge babica“ (3,857.50€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Psihoterapeuti u akciji sa inicijativom: „Zdravlje i lečenje tihih bolesti kod žena u trećem dobu“ 3,242.50€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Centar za zaštitu žena i dece sa inicijativom: „Jačanje žena žrtava nasilja po rodnom osnovu preko programa za ponovnu integraciju“ (3,355.00€, podržano od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje žena sa inicijativom: „Jačanje žena na tržištu rada“ (3,105.00€, podržano od strane ADA i UNW-a)
 • Nezavisna inicijativa slepih sa inicijativom: „Želim da živim dostojanstven život“ (2,955.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Centar za zaštitu žena i dece Raba Voca sa inicijativom: „Razbij tišinu“ (3,351.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje slepih i lica sa oslabljenim vidom sa inicijativom: „Podrška slepima i licima sa oslabljenim vidom u osamostaljenju u životu“  (2,982.50€, podržano od strane ADA i UNW-a)
 • Udruženje žena farmera (poljoprivrednica) „Mala Kruša“ sa inicijativom: „Zdravstvena edukacija žena u ruralnim oblastima“ (3,195.00€, podržana od strane ADA i UNW-a)
 • NVO Vreteno sa inicijativom: „Unapređivanje prava žena na imovinu i njihovo ekonomsko jačanje“ 2,136.00€, podržana od strane UNW-a)
 • NVO Božanstvena žena sa inicijativom: „Podizanje svesti devojaka i žena o reproduktivnom zdravlju“ (2,995.00€, podržano od strane UNW-a)
 • Youth Center iz Lipljana sa inicijativom: „Podrška devojkama i ženama za aktivno učešće u ekonomiji“ (2,940.00€, podržano od strane UNW-a)

Grantovi za zagovaranje u partnerstvu za promene:

 • Medica Kosova & Kolevka osmeha sa inicijativom: “Mobilizacija žena odbornica radi tretiranja potreba žena koje su traumtaizovane ratom (6,295.00€, podržana od strane ADA i UNW-a).

Fond žena Kosova (FŽK) i MŽK daju male grantove organizacijama žena koje nemaju pristup drugim finansijskim izvorima i koje traže da rade za prava žena, posebno za grupe koje rade u ruralnim sredinama i/ili sa marginalizovanim licima. Od 2012. godine FŽK je dodelio 193 granta, podržavajući tako 119 organizacija iznosom od 1,011.288€. 2020. godine Fond žena Kosova podržali su Austrijska agencija za razvoj (ADA), Evropska unija i UN Women.