Organizacija Follow Up analizira nastavni plan i program i obrazovne forme o seksualnom pristanku u srednjim školama

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Follow Up, završila je inicijativu „Analiza školskog nastavnog plana i programa i obrazovnih formi o seksualnom pristanku u srednjim školama“, zahvaljujući grantu koji je obezbedio Fond žena Kosova (FŽK) MŽK-a.

Tokom šestomesečne inicijative, organizacija je uspela da izvuče podatke o retko tretiranoj temi, kao što je analiza srednjoškolskih udžbenika građanskog vaspitanja, posmatrajući ih iz prizme seksualnog obrazovanja i seksualnog pristanka.

Predstavnici organizacije smatraju da su tokom inicijative nastavnici/ce koji/je su bili/ bile podvrgnuti/e intervjuisanju i posmatranju uspeli/le da više razmišljaju o važnosti bavljenja temama seksualnog vaspitanja, seksualne dozvole i rodne osetljivosti tokom nastave.

Takođe su imali priliku da iznesu svoja razmišljanja, stavove i zabrinutosti u vezi sa izazovima u bavljenju ovakvim temama, koje će biti prosleđene relevantnim akterima.

Takođe, Follow Up je, kao korisnik ovog projekta, podigao svoje kapacitete izdvajanjem konkretnih podataka o temi koja će poslužiti za dalji razvoj njenih aktivnosti.

Organizacija Follow Up je ovu aktivnost realizovala kao korisnica 18. runde Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK-a „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).