KRCT: Više otvoreni građani kako bi razgovarali o seksualnom nasilju, preživeli traže pravdu

Mreža Žena Kosova (MŽK) je 24. maja učestvovala u predstavljanju ankete o mišljenju građana Kosova o stigmi protiv žrtava seksualnog nasilja tokom kosovskog rata, kao i rezultate ankete sa žrtvama seksualnog nasilja, organizovan od strane Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT).

Ovo istraživanje je sprovedeno tokom januara-marta 2019. godine, u sedam regiona Kosova, sa ukupno 164 ispitanika, odnosno 30 preživelih seksualnog nasilja (njima 15 je priznat status žrtve seksualnog nasilja, dok 15 čeka na verifikaciju), a posebnost je u tome  da su rezultati upoređeni sa rezultatima iz prethodne godine.

Direktorica KRCT-a Feride Rushiti izjavila je da pokušavaju osnažiti preživele uklanjanjem svih predrasuda prema njima.

Ona je dala do znanja da je od strane  žrtvava navedeno da je pristup pravdi među najvažnijim stvarima za postizanje duhovnog mira.

„Zajednički radimo sa institucijama i mislimo da je rešavanje stigme, predrasuda i osnaživanja žrtava veoma važno u osnaživanju žena i devojaka da postignu pravdu čak i ako je prično zakašnjela za ovu osetljivu društvenu grupu“, rekla je Rushiti.

Ali veći deo ovog istraživanja je objavila Sebahate Pacolli, koordinator programa rehabilitacije KRCT.

„Građani su sada otvoreniji za komunikaciju, znaju da je došlo do seksualnog nasilja, tvrde da žrtve nisu dovoljno podržane od strane društva i institucija. U poređenju sa 2018. godinom, u 2019. godini, građani imaju povećanu svest o Komisiji i statusu žrtava “, rekla je Pacolli.

Dalje, dalo se do znanja da 55% građana zna o kampanjama u korist preživelih, te da oko 60% građana smatra da samo nevladine organizacije podržavaju žrtve seksualnog nasilja, zaštitu njihovih prava i socijalnu integraciju.

Prema ovom istraživanju, 60% žrtava seksualnog nasilja se oseća sigurnom i priprema se za prijavu za priznavanje statusa bez straha od društva ili porodice. Takođe, podaci pokazuju da je prepoznavanje statusa imalo pozitivan uticaj na živote i odnose žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

Među ostalim nalazima ovog istraživanja su: javnost ima više saznanja o žrtvama seksualnog nasilja, postoji veća podrška društva prema njima, preživeli imaju više samopouzdanja.