Femrat Aktive të Gjakovës

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Obrazovanje,Rodna ravnopravnost,Zdravlje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Pravna pomoč,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Misija Femrat Aktive të Gjakovës (Aktivne Žene Đakovice) je da doprinese učešću građana Kosova, posebno žena, u društvenom životu kroz programe besplatne pravne pomoći za socijalne slučajeve i programe obrazovanja i zagovaranja, posebno fokusirajući se na oblast ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i zdravstva. Na ovaj način, AŽK će doprineti zaštiti ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti i izgradnji demokratije na Kosovu.

Godina osnivanja:

2002

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Aktivnosti na podizanju svesti žena o njihovim ustavnim pravima, pružanje besplatne pravne pomoći

Tel:

+383 (0) 44 188 642

Adresa -sr:

Sulejman Vokshi, Nr. 1, Đakovica

E-Mail:

f_aktive@yahoo.com v_rizvanolli@yahoo.com

Initiatives:

Valbona Doli Rizvanolli