EULOC – Organizata për Reforma Lokale

Opština:

Vitina

Delatnost:

Rodna ravnopravnost,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Misija EULOC - Organizata për Reforma Lokale (Organizacija za lokalne reforme) promovisanje evropskih vrednosti u okviru lokalnih reformi, u oblastima kao što su: ljudska prava (bey obzira na pol, rasu, jezik, religiju ili političku i etničku pripadnost), promovisanje prava zajednica i njihove integracije u društvo, u procesu donošenja odluka i saradnje; pitanja mladih i unapređenja dobrog upravljanja na opštinskom nivou u kontekstu ispunjavanja evropskih kriterijuma i njihovo promovisanje. Organizacija ima za cilj da poboljša politike u korist povećanja transparentnosti i odgovornosti lokalne uprave; da bi se ojačala uloga i učešće građana u procesima donošenja odluka, podsticanju dijaloga između susednih opština o zajedničkim projektima i saradnji.

Godina osnivanja:

2019

Ciljna grupa:

Žene, muškarci i mladi

Aktivnosti:

Obuke, zagovaranje

Tel:

+383 (0) 44 194 045

Adresa -sr:

Dom kulture "Gursel e Bajram Sylejmani", Vitina

E-Mail:

meliosmani@yahoo.com

Initiatives:

Melihate Osmani (ovlašćena)