EULOC – Organizata për Reforma Lokale

Komuna:

Viti

Zona e ekspertizës:

Barazi Gjinore,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Fuqizim politik, emrat në vendim-marrje

Misioni:

Promovimi I vlerave evropiane në kuadër të reformave lokale, në fusha si: të drejtat e njeriut (pa dallim gjinie, race, gjuhe, feje apo përkatesi politike dhe etnike), promovimi I të drejtave te komuniteteve dhe integrimin e tyre në shoqeri, në procesin e vendimmarrjes dhe bashkëpunimit; çështjeve rinore dhe perparimit të qeversjes së mirë në nivele komunale në kontekst të përmbushjes se kritereve evropiane dhe promovimi i tyre. Organizata ka qellim te permisimit te politikave në favor të rritjës së transparencës dhe llogaridhënies të qeverisjes lokale; për të forcuar rolin dhe pjesëmarrjen e qyteterëve në proceset vendim-marrëse, promovimin e dialogut mes komunave fqinjë për projektet e përbashketa dhe bashkëpunim.

Viti i themelimit:

2019

Target Grupi:

Gratë, burrat dhe të rinjët

Aktivitetet:

Trajnime dhe avokim

Telefoni:

+383 (0) 44 194 045

Adresa -sq:

Shtëpia e Kulturës "Gursel e Bajram Sylejmani", Viti

E-Mail:

meliosmani@yahoo.com

Initiatives:

Melihate Osmani (e autorizuar)