Mreža za nadzor rodnog budžeta predstavila dokument o donatorskom finansiranju za rodnu ravnopravnost u Komisiji UN o statusu žena

Mreža za nadzor rodnog budžeta (MNRB) za zapadni Balkan i Moldaviju predstavila je svoj radni dokument pod nazivom „Rasvetljavanje pitanja: eksterno finansiranje od strane multilateralnih donatora: ispunjavanje obaveza rodne ravnopravnosti“ na pratećem događaju tokom Komisije Ujedinjenih nacija (UN) o statusu žena (KSŽ) u Njujorku 22. marta 2024. U zajedničkoj organizaciji MNRB-a i Keystone International-a, događaj je održan u kontekstu fokusa KSŽ-a na finansiranje rodne ravnopravnosti, sa ciljem da se istakne kako bolje korišćenje odgovarajućeg budžetiranja od strame multilateralnih organizacija bi moglo doprineti većem i boljem finansiranju za postizanje globalnih ciljeva rodne ravnopravnosti, kao što su I oni koji se odnose na ciljeve održivog razvoja.

Dokument MNRB-a naglašava važnost rodno odgovornog budžetiranja od strane multilateralnih donatora kao što su agencije UN, Evropska unija (EU) i Svetska banka. Ukoliko multilateralne organizacije žele da podrže institucionalizaciju rodno odgovornog budžetiranja u pojedinačnim zemljama, moglo bi dobro poslužiti njihovim naporima ako i same pokažu najbolje prakse u rodno odgovornom budžetiranju. Štaviše, rodno odgovorno budžetiranje može doprineti efikasnijim, efektivnijim i transparentnijim rezultatima u pravcu postizanja rodne ravnopravnosti poboljšanjem načina na koji se resursi dodeljuju u korist različitih žena i muškaraca u razvojnom radu.

Kao autorka radnog dokumenta, direktorka programa Mreže žena Kosova (MŽK) i vodeća istraživačica Nikol Farnsvort predstavila je ključne nalaze i preporuke tokom panela pod nazivom „Rasvetljavanje pitanja: Kako multilateralne strane vode razgovore o rodnom budžetu?“, organizovanog od strane MNRB.

„Dok su rodno odgovorno budžetiranje prvenstveno koristile vlade, ono se može primeniti na bilo koji budžetski ciklus“, naglasila je ona.

Na osnovu najboljih praksi u rodno odgovornom budžetiranju, multilateralne organizacije treba da obezbede izjavu o rodnom budžetu sa detaljima o tome kako će razvojno finansiranje unaprediti rodnu ravnopravnost, uzimajući u obzir intersekcionalnost sa starosnom dobi, etničkom pripadnošću i invaliditetom. Zatim, multilateralne organizacije mogu dati primer izveštavanjem o tome kako je finansiranje doprinelo obavezama u vezi sa rodnom ravnopravnosti, navodi se u dokumentu. Oni takođe mogu bolje da objavljuju svoje izdatke za rodnu ravnopravnost na razumljiv način

Ljudmila Malcoci iz Keyston Moldavije, još jedna članica MNRB-a, predstavila je studiju slučaja o rodu i invaliditetu iz istog dokumenta, napominjući da strategije i finansiranje multilateralnih donatora retko razmatraju kako se rod ukršta sa invaliditetom kako bi se stvorili dodatni nedostaci koje se moraju rešavati u razvojnom radu.

Među ostalim sagovornicima su bili predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OESR), Austrijske agencije za razvoj, UN Women, Grupe žena za budžet Ujedinjenog Kraljevstva i Evropskog ženskog lobija

Tokom diskusije, Hesus Sančez Mugica iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), multilateralnog subjekta koji se razmatra u radu, istakao je ključnu ulogu civilnog društva u pozivanju vlada i međuvladinih institucija na odgovornost za korišćenje javnih finansija za postizanje ciljeva rodne ravnopravnosti. On je pohvalio rad MNRB -a u tom pogledu i naveo da će UNDP razmotriti kako bi preporuke mogle sprovesti. Diskusija je dostupna na video snimku, a MNRB će biti domaćin onlajn lansiranja finalizovanog radnog dokumenta kasnije ove godine, tako da pratite nas za više informacija!

Tokom KSŽ-a od 18. do 22. marta, predstavnici MNRB-a su se takođe povezivali sa predstavnicima Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF) i dobitnicima grantova, kao i prisustvovali događajima o uticaju klimatskih promena na rodnu ravnopravnost, ekonomiji brige, izgradnji inkluzivnih feminističkih ekonomija, rodnom jazu u platama i uspostavljanju „Zakejevog poreza“, globalnog poreza na bogatstvo, uključujući i na multinacionalne korporacije koje trenutno izbegavaju poreze dok ostvaruju značajan prihod. Oni su predstavili MNRB na događajima i podstakli druge organizacije civilnog društva da se pridruže Mreži.

Austrijska agencija za razvoj i Švedska podržale su učešće MNRB-a u KSŽ-u, dok je Keyston International organizovao pristup članovima.