MWAHR se zalaže za odgovorno rodno budžetiranje u opštini Mitrovica

Organizacija članica Mreže žena Kosova, Udruženje žena Mitrovice za ljudska prava (MWAHR) zagovaralo je odgovorno rodno budžetiranje u opštini Južna Mitrovica. Tokom javnih konsultacija o budžetu za 2024. i predviđanjima za 2025/2026, žene pozvane od strane MWAHR-a su na sastanku adresirale pitanja koja direktno utiču na žene i devojke.

Zahtevi žena prema zdravstvenim ustanovama uključuju uspostavljanje savetovališta za menopauzu, funkcionalizaciju mamografskih usluga i zaključivanje ugovora radiologom radi ranog otkrivanja raka.

Žene preduzetnice su tražile smanjenje poreza za mala preduzeća, kao što su krojenje, frizerski salon, poljoprivreda, pčelarstvo, proizvodnja tradicionalne hrane itd. One su takođe zagovarale niže kamatne stope za kredite preduzećima i stvaranje fonda za podršku ženama preduzetnicama kroz saradnju opština sa bankama.

Dodatni zahtevi uključuju usklađivanje zakona o nasleđivanju i kriterijuma za subvencije za žene koje nemaju imovinu, planiranje posebnih subvencija za preduzeća u vlasništvu žena, osnivanje kooperativa za zapošljavanje žrtava nasilja u porodici i pružanje obuke opštinskim službenicima za sprečavanje nasilja. U tom kontekstu naglašena je potreba za saradnjom sa NVO-ima radi pružanja obuka opštinskim službenicima o lokalnim i međunarodnim mehanizmima za zaštitu od nasilja.

Zatraženo je i povećanje izdvajanja iz budžeta za grantove ženskim grupama civilnog društva uz povećanje iznosa grantova.

Zahtevi su uključivali i potrebe zajednica Roma, Aškalija i Egipćana za otvaranjem preduzeća za odeću u romskom naselju radi zapošljavanja Romkinja i obezbeđivanja zimske odeće za ugroženu decu.

Pre nekoliko dana, Mreža žena Kosova (MŽK) potpisala je ugovor sa organizacijom članicom MWAHR, koja će raditi na inicijativi za angažovanje muškaraca, žena, devojaka i decaka  kao punopravni i ravnopravni partneri u planiranju, programiranju i budžetiranju vlade u okviru projekta „Rodno budžetiranje kao transformativno budžetsko sredstvo za opštinske institucije“.

Ova inicijativa je deo akcije Mreže za nadzor rodno odgovornog budžetiranja, koju podržavaju Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).