MŽJ je predstavila novi izveštaj u EU FEMM Komitetu

Predstavnica Mreže Žena Kosova (MŽK), Nicole Farnsworth, je predstavila novi izveštaj MŽK-a I njenih regionalnih partnera o Diskriminaciji na osnovu pola i Rad na Zapadnom Balkanu pred Parlamentarnim Odboru Evropske Unije (EU) za Prava Žena i Rodnu ravnopravnost (FEMM) dana 5. decembra 2019. godine u Briselu.

Izveštaj sadrži nekoliko preporuka za institucije Zapadnog Balkana (ZB), kao i za EU, uključujući usvajanje i sprovođenje zakonskih reformi u vezi sa rešavanjem diskriminacije na osnovu pola, poboljšanim praćenjem, podizanjem svesti ljudi u vezi sa njihovim pravima i neprekidnom podrškom organizacijama za prava žena koje rade na rešavanju takve diskriminacije.

„Preduzećemo konkretne akcije u vezi sa jednakošću dohotka, poslovnog i privatnog života kao I u vezi sa borbom protiv nasilja nad ženama,“ rekla je gđa. Evelyn Regner, Predsednica FEMM Komiteta.

Novo istraživanje pruža informacije o nedostacima u relevantnom pravnom okviru; rasprostranjenost i priroda rodne diskriminacije u vezi sa radom; u kojoj meri su ljudi podnosili svoje zahteve; i kako su institucije postupale sa takvim slučajevima.

“Iako se nekoliko ispitanika u anketi suočilo sa diskriminacijom, vrlo mali broj istih je to prijavilo. Više od 76% nije prijavilo isto nijednoj instituciji”, rekla je Farnsworth. Ona je dodala da: “Ovo istraživanje potiče od primarno dobro obrazovanih žena, zaposlenih žena, iz urbanih područja sa pristupom interneut, ipak, svaka treća je pretrpela seksualno uznemiravanje, a mnoge su pretrpele i diskriminaciju na osnovu pola prilikom zapošljavanja. Možemo li uopšte I zamisliti kakva je situacija sa ženama koje nisu u istom položaju, koje se nalaze u nesigurnijem položaju?”

Preporuke koje su predstavljene Evropskoj Uniji su bile da se:

  • Da prioritet i da se zatraži sprovođenje institucionalnih reformi za bolje rešavanje diskriminacije zasnovane na polovima koja se odnosi na rad kao uslov za proces pristupanja EU. ​
  • Ohrabre sve vlade ZB-a da izmene svoje zakonske okvire u skladu sa direktivama EU-a, uključujući i direktivu EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života.​
  • Neprekidno nadgleda diskriminacija na osnovu pola u radu putem Izveštaja iz Zemalja, koristeći dosledni regionalni pristup. ​
  • Putem političkog i dijaloga o pravilnicima sa vladom, izvrši politički pritisak na vlade da sprovedu preporuke koje su u istraživanju.
  • Nastavi sa sastancima sa organizacijama za prava žena radi praćenja reformi.​
  • Nastavi sapodrškom organizacija za zaštitu prava žena u cilju podizanja svesti, pružanja saveta ženama, pružanja pravne pomoći i nadgledanja/posmatranja odgovornih institucija.

Pored toga, ka unapređenju rodne ravnopravnosti putem spoljnog finansiranja EU-a, nakon usvajanja novog sedmogodišnjeg Višegodišnjeg Finansijskog Okvira (MFF), Farnsworth je predložila da bi FEMM Komitet trebao da razmotri novu rodnu Zajedničku Provedenu Uredbu, koja je trenutno prilično rodno slepa. Ona je takođe predložila i izdvajanje finansijskih sredstava u okviru portfelja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), koja bi posebno bila fokusirana na rodnu ravnopravnost kao pod-budžetsku liniju. “Stavljanjem budžetske linije u MFF u okviru IPA bi ta sredstva bila namenjena grupama za prava žena koje su kvalifikovane za pružanje ovih usluga u budućnosti i osiguralo bi se da se te usluge pružaju u skladu sa Istambulskom Konvencijom,” rekla je ona.

“Već ste nam dali o nečemu da razmišljamo za predstojeći posao I mislim da je sada odličan trenutak da se uradi to,” rekla je Regner. “Ovaj Komitet je otvoren za vaše doprinose u ovom pogledu.”

Podržano od strane EU, a sufinansirano od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj, istraživanje o diskriminaciji na osnovu spola predstavljalo je širu regionalnu inicijativu čiji je cilj rešavanje diskriminacije zasnovane na polovima i poboljšanje ženskih radnih prava.  Izveštaj je istražila i napisala koalicija organizacija za ženska prava iz ZB, uključujući i Mrežu Žena Kosova,Reactor – Research in Action iz Severne Makedonije, Gender Alliance for Development Centre iz Albanije, Helsinški Parlament Građana Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore, i Kvinna till Kvinna Fondacija iz Švedske preko njene kancelarije u Srbiji.

Za više informacija, pogledajte informativni izveštaj OVDE

Prezentacija se može naći OVDE.