MŽK-a je završila novu Strategiju za 2019. – 2022.

MŽK-a je 26. novembra, u hotelu Sirius u Prištini, pozvala članice, članice Lobija za rodnu ravnopravnost na Kosovu i ključne saradnike u cilju finaliziranja nacrta nove Strategije MŽK-a za 2019. – 2022.

Uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna, planiranje i sastavljanje nove Strategije MŽK-a zajedno sa članicama je počelo na dvodnevnom sastanku održanom u Draču 27. – 28. aprila, imajući u vidu da će se Strategija MŽK-a  2015. – 2018. završiti ove godine,  tokom kojeg je odlučeno o uključivanju novog programa u vezi obrazovanja. MŽK-a je u narednom periodu prikupljala podatke za dopunjavanje nove Strategije.

Na sastanku održanom novembra meseca su predstavljeni dugoročni ciljevi svakog programa i očekivani razultati konačnog nacrta nove Strategije MŽK-a za 2019. – 2022. Na osnovu programatskih oblasti, učesnici su se podelili u grupe kako bi zajedno diskutovali i dali svoj doprinos promenama i predlozima trenutnog dokumenta, s obzirom na to da su u dokumentu  navedeni relevantni zakoni, situacije, dostignuća Mreže i na kraju očekivani rezultati kojima su detaljno opisani planovi rada za naredne četiri godine.

Skupština članica MŽK-a je odlučila da su programatske oblasti Strategije MŽK-a za 2019. -2022. godinu: 1. Jačanje feminističkog pokreta na Kosovu; 2. Žene u politici i donošenju odluka; 3. Prava žena na zdravstvenu zaštitu; 4. Program za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja; 5. Ekonomsko jačanje žena, i 6. Pristup devojaka i žena obrazovanju.

Nakon jednogodišnjeg rada, Strategija MŽK-a za 2019. – 2022. godinu će se usvojiti  na godišnjoj sednici Skupštinečlanica koja će se održati 15. decembra u Prištini.