MŽK deo delegacije Kosova tokom cele Godišnje nedelje zastupanja EU-a

Od 13. do 18. novembra, MŽK je aktivno učestvovala u Nedelji zastupanja EU-a, koju svake godine organizuje i podržava Kvinna Till Kvinna.

MŽK je udružila snage sa Kosovskim centrom za rodne studije (KCRS) i Asocijacijom žena Mitrovice za ljudska prava (AŽMLJP) kako bi se založila za prioritete različitih žena i muškaraca, devojčica i dečaka, u vezi sa trenutnim razgovorima o proširenju između Kosova i EU-a.

Tačnije, delegacija kosovskih OCDŽP-a se snažno zalagala za bolje uključivanje rodnih pitanja u pitanja bezbednosti i preispitivanje mera koje je EU nametnula širom Kosova, s obzirom na to da je nedostajala rodna analiza koja bi donela odluku o merama.

Delegacija se dalje dotakla i drugih značajnih tema, kao što je rodna ravnopravnost u Izveštajima Evropske komisije o zemljama, posebno u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem i vladavinom prava, tražeći jači jezik i povećanu saradnju sa OCDŽP-ima kako bi se informisali godišnji doprinosi za Izveštaje EK-a.

Među mnogim sastancima, MŽK želi da istakne kao najplodnije sastanke sa Irenom Ceccanti, administrativni i politički asistent u DG NEAR; Koordinator – Rodna ravnopravnost i prava deteta, i Chloe Laurens Dinsdale, vođa tima za ljudska prava i rodna pitanja civilnog društva u procesima pristupanja EU-a, u paketu proširenja i GAPIII, gde je MŽK obavestila dva zvaničnika o nalazima najnovijeg komentara koji je MŽK pripremila u vezi sa Izveštajem EK Kosovo 2023.

Pored toga, i fokusirajući se detaljnije na situaciju u oblasti vladavine prava, MŽK se sastala sa službenikom u kancelariji Kosova – Vivienom Savoye, Kancelarija za vladavinu prava na Kosovu, i sa Giuliom Crespi, kontakt tačkom za rodna pitanja iz Evropske komisije, gde su MŽK, KCRS i AŽMLJP razgovarali o svojoj zabrinutosti u vezi sa mnogim značajnim zakonima koji se odnose na dobrobit žena koji se i dalje nalaze na čekaju i nisu usvojeni od strane vlade.

Međutim, na sastanku sa Đorđem Bojovićem, savetnikom za Zapadni Balkan, Kancelarija zastupnice Evropskog parlamenta Viole von Cramon, MŽK i AŽMLJP su ponovile potrebu da se više žena uključi u politički dijalog i da se blisko konsultuju sa njima, posebno u vezi sa najnovijim događajima nasilja na severu Kosovo.

MŽK takođe naglašava važnost pokretanja izveštaja “Prava žena na Zapadnom Balkanu” sa podacima koje je prikupila i konsolidovala Kvinna Till Kvinna, u bliskoj konsultaciji sa OCDŽP-ima iz regiona, uključujući MŽK.

MŽK nastavlja da prati pristupanje EU iz rodne perspektive, dok se detaljniji uvid u stepen uključivanja roda u proces pristupanja EU može naći ovde, u poslednjem izveštaju o praćenju MŽK-a.