MŽK i skloništa održavaju obuke sa Koordinacionim mehanizmima u vezi sa upravljanjem slučajevima nasilja

Mreža žena Kosova (MŽK) u saradnji sa kosovskim skloništima prošle godine održala je obuku sa Koordinacionim mehanizmima u Prištini, Prizrenu, Mitrovici, Uroševcu, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Klokotu.

U okviru ove obuke, lokalne institucije su obučene za upravljanje slučajevima, rehabilitaciju, reintegraciju žrtava nasilja u porodici kao i u vezi sa domaćim i  međunarodnim zakonodavstvom.

Stručnjak kojeg je MŽK angažovala, Ariana Qosaj, ocenjuje kao jedinstveno iskustvo obuku koju je MĆK obezbedila u vezi sa izgradnjom kapaciteta u pružanju usluga i upravljanju slučajevima za koordinacione mehanizme protiv nasilja u porodici na opštinskom nivou.

Prema njenim rečima, razgovori koje su vodili institucionalni učesnici, kao i skloništa koja pružaju pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja, bili su otvoreni i interaktivni, identifikujući izazove sa kojima se ove institucije svakodnevno suočavaju.

„Ovi izazovi polaze od onih u infrastrukturi, ograničenja u pružanju dugoročne pomoći, dugoročne reintegracije žrtve, kao i potrebe za institucionalnom podrškom, koja treba da bude kontinuirana. Institucije su pozdravile implementaciju standarda Istambulske konvencije za pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kao i fokus sa žrtvom u centru, koje su takođe istakle svoju stalnu potrebu da povećavaju ove kapacitete kako kroz obuku tako i za pružanje dugoročne podrške žrtvama, od donatora i centralne Vlade“, rekla je Qosaj.

Tokom poslednjih meseci, Mreža žena Kosova je takođe organizovala obuku predstavnica prihvatilišta i dnevnih centara o profesionalnom sagorevanju.

Pošto predstavnice prihvatilišta i dnevnih centara imaju emocionalno nabijeno radno okruženje i često se izlažu riziku radi zaštite žrtve rodno zasnovanog nasilja, to može dovesti do profesionalnog sagorevanja.

Zbog toga su obučeni kako da održavaju lično blagostanje kako bi se zaštitile od profesionalnog sagorevanja.

Inicijativu za institucionalizaciju kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije osoba koje su preživele nasilje podržava Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrijske razvojne kooperacije.