MŽK je organizovala radionicu u vezi sa ulogom Narodnog Advokata  u tretiranju nasilja nad ženama 

Tokom 27-29 marta Mreža Žena Kosova (MŽK) je organizovala u Draču jednu radionicu u vezi sa ulogom Institucije Ombudsmana (IO), kao deo projekta “Poboljšanje pristupa uslugama za žene”.

Ova radionica je okupila puno predstavnika civilnog društva da bi više razgovarali u vezi sa ulogom IO kao i referentnim mehanizmima Kosovskih institucija uopšteno kada se govori o slučajevima nasilja na rodnim osnovama.

Valmira Rashiti, Pravni Asistent u MŽK je imala predavanje u vezi sa pranim okvirom za institucije koje tretiraju vrste nasilja, a posebno u vezi sa nasiljem na rodnim osnovama.

Na ovoj radionici se takođe govorilo i o referentnim mehanizmima u predmetima nasilja nad ženama, zasnivajući se na pravne postupke koji se trebaju preduzeti u tim slučajevima.

Prisutni su bili izrazito kritični u vezi sa radon institucijama u tretiranju nasilja nad devojkama i ženama, uključujući tu i; Policiju, Državno Tužilaštvo, sudove kao i obrazovne institucije.

Xhejrane Lokaj iz Društva Inicijativa Žena je, tokom razgovora i rada u grupama, izrazila svoje nezadovoljstvo u vezi sa ulogom institucija.

“Često sudovi dodatno produžavaju svoje vreme, dozvoljavajući mogućnost uplitanja čak i za posredovanje između žrtve i počinioca. Sudije takođe donose blage kazne. Žrtve nasilja se ne tretiraju u institucijama kako im je to osigurano zakonom,” rekla je ona.

Ovaj projekt sprovodi Mreža Žena Kosova, uz podršku i pod pokroviteljstvom Evropske Unije (EU).