MŽK je pokrenula izveštaj „Rodna ravnopravnost i IT: “Analiza rodne ravnopravnosti digitalizacije na Kosovu.”

Priština, 12. februar 2024. – Mreža Žena Kosova (MŽK) objavila je istraživački izveštaj: „Rodna ravnopravnost i IT: Analiza rodne ravnopravnosti digitalizacije na Kosovu.

Rodna analiza koju je danas pokrenula MŽK je politički značajna jer će pokušati da podrži Vladu Kosova u integraciji rodne perspektive u javne politike u vezi sa digitalnim reformama, nudeći preporuke zasnovane na nalazima i dokazima. Analiza takođe ima za cilj da podrži Evropsku uniju (EU) rodnom analizom kako bi se informisao proces planiranja programa u okviru Instrumenta za pretpristupnu saradnju III i relevantnog političkog dijaloga. Nadalje, rodna analiza ima za cilj da civilnom društvu pruži nalaze i alternative koje mogu poslužiti kao osnova za zalaganje za rodno osetljiviji proces članstva u EU.

Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu i specijalni predstavnik EU, ambasador Tomaš Šunjog, je u svom govoru rekao: “Kosovo prolazi kroz važnu digitalnu transformaciju u kojoj niko ne bi trebalo da bude zaostavljen. Rodna analiza koju finansira EU pruža detaljan opis trenutne situacije i može biti koristan resurs za Vladu Kosova da planirane reforme digitalizacije učini sveobuhvatnijim. Ponosan sam što EU, kao najveći pružalac finansijske pomoći Kosovu, aktivno podržava ovaj proces.”

MŽK je pozvala predstavnike nekoliko ključnih institucija na lansiranje, u kom slučaju su sa publikom podelili ažurirane informacije o najnovijim inicijativama iz digitalnih reformi i osvrnuli se na nalaze koje je predstavila MŽK. Agon Dobruna, zamenik ministra finansija, rada i transfera, naglasio je da je MFRT veoma posvećen postizanju rodne ravnopravnosti, uključujući i platforme koje osmišljavaju u vezi sa zapošlavanjem, kao što je Superpuna. Nadalje, naglasio je da će se zalagati da preporuke koje proizilaze iz ove rodne analize budu u skladu sa budućim zakonom o radu.

Agim Kukaj iz Ministarstva ekonomije rekao je da je Kosovo mnogo napredovalo i da prednosti ovog sektora treba iskoristiti za unapređenje žena i devojaka u zapošljavanju, zdravlju, pristupu i razvoju veština. On je takođe naglasio da će Ministarstvo privrede nastojati da rodnu perspektivu, u skladu sa nalazima i preporukama iz rodne analize MŽK-a, integriše u strategiju koja je planirana za izradu u oblasti IKT.

Škendije Šalja, iz Agencije za informaciono društvo, naglasila je da je KIJA u procesu pokretanja platforme Open Data Kosova, koja će između ostalog obezbediti obradu podataka razdvojenih po polu. Obrada podataka razdvojenih po polu bila je među ključnim preporukama ovog izveštaja, prema analizi realnog položaja žena i muškaraca u vezi sa digitalnom transformacijom.

Nazljije Baljaj iz Ministarstva pravde je rekla da je „ovaj izveštaj MŽK pregled institucionalnih dostignuća u vezi sa digitalizacijom”. Ona je rekla da je rad MŽK-a veoma važan i čestitala na identifikaciji nalaza. Baljaj je obećala da će MP uzeti u obzir nalaze izveštaja o pravnim intervencijama u borbi protiv sajber nasilja i rodno zasnovanog nasilja sa akcentom na devojčice i žene.

U međuvremenu, Aljbert Aljiu, konsultant MPNTI-ja, čestitajući rad MŽK-a na identifikaciji rodnih bariera ka digitalizaciji, naglasio je da će MPNTI ove godine operacionalizovati IKT odeljenje, kao i onlajn platformu „Pasoš za učenje“ gde će nastavnici i deca imati priliku da povećaju svoje digitalne kapacitete. Sveobuhvatna analiza govori o rodnoj odgovornosti procesa digitalizacije koji se odnose na nekoliko sektora relevantnih za razvoj Kosova i članstva u EU, uključujući rad Skupštine, Vlade, javne uprave i rodno odgovornog budžetiranja, vladavinu prava, socijalne usluge, obrazovanje, zapošljavanje, rad, biznis, trgovina, poljoprivreda, zaštita životne sredine, odgovor na klimatske promene, energetika, zdravlje i mediji. MŽK očekuje da će ova analiza poslužiti kao resurs za sve zainteresovane strane uključene u ove procese i da će se model i metodologija koji se koriste globalno koristiti za integraciju roda i digitalizacije.

U prilogu možete pronaći Opšti rezime sa glavnim nalazima. Ceo izveštaj ćemo uskoro objaviti na sajtu MŽK-a. Rodnu analizu sufinansirali su Evropska unija i Švedska, u okviru Akcije Koalicije za rodnu

ravnopravnost u procesu pristupanja EU (EKUAPRO) „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”.