MŽK podržava utočišta i napore protiv rodnog nasilja

Tokom drugog dela 2007, MŽK je direktno bila uključena u projekat pod nazivom „Predstavljanje Bezbednosti, Promovisanje Zdravlja; Suzbijanje Rodno-osnovanog Nasilja na Kosovu“, podržano od Narodnog Fonda Ujedinjenih Nacija (UNFPA). Kosovu nedostaje neophodna infrastruktura da podrži žene i decu koja pate od rodno-osnovanog nasilja. Postojećim utočištima koja štite žrtve nasilja nedostaje dovoljna finansijska podrška za pružanje adekvatne zdravstvene nege žrtvama, adekvatna zaštita, i pomoć u njihovom integrisanju u društvo.Pored toga, postoji manjak održive saradnje između svih aktera koji se bave rodno-osnovanim nasiljem.

MŽK se uključila u ovaj projekat da bi pomogla povećanje finansijske podrške za utočišta kao i podržati razvoj specifičnih sistema saradnje između utočišta, da bi se bolje zaštitile, pomogle i podržale žrtve nasilja. Kroz ovaj šestomesečni projekat podržan od UNFPA, MŽK je omogućila direktnu pomoć za četiri utočišta na Kosovu. Partneri MŽK-a su za ovaj projekat održavali redovne koordinacione sastanke, tokom kojih su radili na osnivanju specifičnih procedura i standarda funkcionisanja utočišta, kao i problema i diskutovali o ključnim pitanjima koja se
tiču utočišta.

Kroz ovaj projekat, MŽK u saradnji sa svojim partnerima, predvodi ispitivanje o rodno-osnovanom nasilju na Kosovu i potencijalne odnose sa ženskim reproduktivnim zdravljem. Prvo istraživanje te vrste na Kosovu, ima za cilj da omogući najnovije informacije dostupne za ova pitanja, kao i da postavi preporuke politike koja će se koristiti u medijskoj/zastupajućoj kampanji MŽK-a. MŽK će koristiti preporuke iz istraživanja da zastupa kod relevantnih institucija za redovnu podršku utočištima, kao i ostale politike preporuke identifikovane kroz istraživanje.

Kroz projekat, Mreža je isto tako organizovala medijsku kampanju za podizanje svesti o problemu nasilja nad ženama i izlagala u javnosti preporuke svim relevantnim akterima koji rade u borbi proti rodno-osnovanog nasilja. MŽK i njene organizacije članice rade da tome da informacije o rodno-osnovanom nasilju i uticaj na reproduktivno zdravlje dosegne do žena i muškaraca u ruralnim i urbanim područjima. Organizacije članice MŽK-a su odigrale važnu ulogu u stvaranju ovog projekta uspešnim, ili uz učešće na koordinacionim sastancima, izgrađujući standarde za utočišta, učestvovajući na istraživanju ili organizovanju aspekta javne informativne kampanje.