MŽK Objavljuje 2013 Godišnji Izveštaj

Zadovoljstvo nam je da podelimo sa vama Godišnji izveštaj Mreže Žena Kosova (MŽK) za 2013 godinu. Koristimo ovu priliku da vam se zahvalimo na vašoj stalnoj podršci našem radu kao. Prošle godine, MŽK je postigla značajna uspehe na Strateškog plana za 2011-2014. godinu. Neke od najznačajnih dostignuća u 2013. godini su:

o Vlada Kosova je usvojila Nacionalni Akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene mir i bezbednost na Kosovu, dana 29 januara 2014. Godine. Još od 2000. Godine MŽK se zalagala za stvaranje plana.
o Dana 08. Marta 2012. godine MŽK je organizovala prvi protest u cilju podizanja građanske svesti u vezi sa izazovima sa kojima se suočavaju žene koje su doživele seksualno nasilje tokom rata, ovo je praćeno stalnim zalaganjem za solidarisanje sa ovim ženama i parlamentarcima. Dana 20. Marta 2014. Godine Parlament je izvršio izmene Zakona br. 04/L-054za uključivanju žena koje su preživele seksualno nasilje tokom rata.
o MŽK je podržala Predsednicu u osnivanju Nacionalnog saveta koji bi obezbedio pravdu i sveobuhvatnu brigu za žene koje su preživele seksualno naselje tokom rata.
o Od 2012. Godine MŽK je obezbedila 34 granta, u ukupnoj vrednosti od 66.209.00 € za organizacije članice putem Fonda Žena Kosova (FŽK), čime je omogućeno direktno dobijanje pomoći za 1.883 različitih žene iz ruralnih područja sa posebnim potrebama, različitih etničkih pripadnosti, mlađima i penzionerima.
o Putem inicijative FŽK kojim rukovode žene, kao i podrške opštinskih institucija, oko 637 žena su dobile besplatan medicinski pregled, neke od njih po prvi put.
o Putem Inicijative za snaženje devojaka (ISD), MŽK je uključila 150 devojaka koje su se zalagale za svoje prioritete kod Predsednice Republike Kosovo i Ministarstva za obrazovanje nauku i tehnologiju kao i kod drugih zvaničnika.
o Stvoren je i novi program za individualno učlanjivanje, čiji su deo postale žene i muškarci širom sveta. Članarina doprinosi stabilnosti fonda MŽK. Budite deo MŽK kroz individualno članstvo podnesi zahtev za članstvo danas!
o Objavljena je izveštaj “Gde su pare za prava žena”?, koji istražuje do koje mere se kreću svetski trendovi za finansiranje prava žena i rodne ravnopravnosti na Kosovu u poslednih 15 godina.
o Podržana je inicijativa za stvaranje dve grupe za zalaganje za rodnu ravnopravnost (GZRR), ukupno deset, koje skupa uvode žene u politiku i civilno društvo u pravcu zalaganja za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na opštinskom nivou.
o Organizovano je sedam interaktivnih radionica za članove MŽK, što je direktno omogućilo jednom broju članova da razviju svoje kapacitete za zalaganje.
o Izrađen je “Alternativni način za povećanje fondova”, priručnik sa novim idejama za članove MŽK, kako bi se obezbedili fondovi za podršku njihovom radu.

Više informacija o pomenutom i ostalim našim inicijativama možete naći u Godišnjem izveštaju.
Očekujemo nastavak saradnje i u narednim godinama.