MŽK predstavlja na konferenciji zainteresovanih strana EU o zapošljavanju, socijalnoj politici

13. jun 2019. godine, Luksemburg – Mreža Žena Kosova (MŽK) učestvovala je na konferenciji sa zainteresovanim stranama koja je održana u vezi sa prvim Ministarskim sastankom EU i Zapadnog Balkana o zapošljavanju i socijalnim pitanjima.

Generalni direktorat Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (DG EMPL), odgovoran za politiku EU o zapošljavanju, socijalnim pitanjima, veštinama, mobilnosti radne snage i srodnim programima EU za finansiranje, danas je bio domaćin konferencije za zainteresovane strane iz civilnog društva i društvenih delatnosti, partnera (npr. sindikati) sa Zapadnog Balkana i EU da razgovaraju o svojoj ulozi, doprinosu i preporukama za put napred za jačanje zapošljavanja, razvoj socijalnih politika i unapređenje njihove implementacije.

Kao predstavnica grupa za ženska prava koji sarađuju na rešavanju rodne diskriminacije u radu na Zapadnom Balkanu, programski direktor / vodeći istraživač MŽK-a, Nicole Farnsvorth, rekla je da se „rodna ravnopravnost mora tretirati kao deo “Prvo od fundamentalnih “ agende EU“; rodna ravnopravnost je suštinski deo reformi u svim sektorima, a ne odvojeno pitanje koje treba uslediti nakon drugih reformi.  Naime, u smislu socijalne politike, ekonomska i socijalna situacija u regionu se ne može poboljšati bez rešavanja rodnih nejednakosti. Ona je navela da je pitanje međusobne socijalne politike nedostatak dostupnosti brige o deci i predškolskog obrazovanja. Ulaganje u ove aktivnosti stvorilo bi nova radna mesta, omogućilo bi da više žena radi, poboljšalo bi obrazovne rezultate dece, a time i buduće izglede za posao.

„Poslednje, ali daleko od najmanje važnog, socijalna politika treba da se bolje pozabavi rodno zasnovanim nasiljem“, kaže ona. “Adekvatni državni resursi moraju biti izdvojeni za: privremeno socijalno stanovanje; bolje socijalne usluge; upravljanje predmetima; programe za stručno osposobljavanje i zapošljavanje onih koji su osetljivi na traumu; i institucionalizacija odgovarajuće obuke za pružaoce socijalnih usluga “.

Evropska komisija predstavila je u februaru 2018. godine Informaciju o „Pouzdana perspektiva proširenja za i jačanje angažmana EU na Zapadnom Balkanu”. Strategija poziva na jačanje socijalne dimenzije na Zapadnom Balkanu i povećanje fokusiranja na zapošljavanje i socijalne reforme, zasnovane na principima Evropskog stuba socijalnih prava.

Prema DG EMPL, socijalni partneri i civilno društvo imaju ključnu ulogu u osmišljavanju i sprovođenju politika koje utiču na svakog građanina. Ovu obavezu su ponovili predstavnici Evropske komisije tokom konferencije zainteresovanih strana.

„Ako želimo da sprovedemo politike, potrebni su nam ljudi na terenu da sprovedu ove politike i da ih primene“, izjavio je Joost Korte, generalni direktor za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u Evropskoj komisiji, pozivajući na angažovanje građana da doprinesu procesu pristupanja EU.

Ova konferencija je obezbedila prostor za razmenu između zainteresovanih strana, uključujući učesnike ministarskog sastanka, civilnog društva i socijalnih partnera u vezi buduće saradnje. Konferencija na visokom nivou uključila je učesnike iz vladinih uprava Zapadnog Balkana, predstavnike socijalnih partnera iz zemalja Zapadnog Balkana i EU, vladine stručnjake iz država članica EU, krovne organizacije civilnog društva iz Zapadnog Balkana i EU, kao i regionalne i međunarodne organizacije.

MŽK je iskoristila priliku da podeli neke od glavnih nalaza iz svog istraživanja o rodnoj diskriminaciji i radu u regionu, uz podršku EU i Sida, i sprovedena zajedno sa svojim partnerima Rodna Alijansa  Centar za Razvoj (GADC) u Albaniji, Helsinški parlament gradana Banja Luka u Bosni i Hercegovini, Istraživanje u Akciji (Reactor) u Severnoj Makedoniji, Centar za ženska prava / Women’s Rights Center u Crnoj Gori i The Kvinna till Kvinna Fondacija u Srbiji.

MŽK je takođe iskoristila priliku da pokrene pitanja koja su druge partnerske organizacije za prava žena u regionu ranije naglasile kao deo zastupanja podržanog od strane Fondacije Kvinna till Kvinna.