Članice MŽK diskutuju o idejama I razmeni iskustava ka ekonomskom osnaživanju žena.

MŽK Saziva rad za Ekonomsko Osnaživanje Grupe

MŽK je organizovala radionicu sa svojom grupom za rad na Ekonomskom osnaživanju, dana 6.marta. Radionica je imala dve sesije: Ekonomsko osnaživanje žena kroz Generisanje prihoda i Prava žena na nasleđe i imovinu. Na prvoj sesiji je učestvovalo 21 predstavnika od 17 organizacija članica MŽK. NVO članica MŽK predstavila je svoj rad na ekonomskom osnaživanju žena. Zatim, Besa Shehu, Administrativni i Finansijski menadžer MŽKa, otvorila je raspravu o koracima ka ekonomskom osnaživanju žena na Kosovu preko sakupljanja prihoda.
MŽK je predstavila ideju podržavanja svojih članova, stavljajući na prodaju njihove proizvode ručnog rada. Među predloženim koracima su: prikupljanje ručnih proizvoda žena za prezentaciju; proizvodi fotografisanja, i sakupljanja informacija o ulazima i vremenskim okvirima potrebnim za proizvodnju. Članovi su takođe diskutovali o potrebi da se standardizuju proizvodi za izvoz.
One su odlučile da se proizvodi moraju zasnovati na tradiciji, ali i biti inovativni i prilagođeni trenutnim zahtevima tržišta. Članovi su se složili da proizvedu kratak dokumentarni film o ženskim ručnim proizvodima, uz pomoć Albulena Shabani, saradnica mtvU Fullbright u pravljenju filma.
Druga radna grupa o „Ženska nasledna i imovinska prava“, obuhvatila je sedam organizacija članica MŽK. Na Kosovu, tradicionalni, patrijarhalni mentalitet i nedovoljno znanja građana, ometa sprovođenje Zakona o Nasleđu i imovinu. Učesnice su diskutovale o
finansijskoj slobodi i stabilnosti koju ovaj zakon može da pruži ženama. Ekonomsko osnaživanje žena takođe doprinosi smanjenju trpenja verovatnoće da su žene pretrpele nasilje.Tokom radionice, članice MŽK-a su generisale ideje za sprovođenje i jačanje ovog zakona. One su predloži da MŽK obuhvati studente prava u monitorisanju sudiva i identifikovanju da li se zakon sprovodi.
Članice su takođe diskutovale o organizovanju kampanja za osavešćavaje za obrazovanje stanovništva o ženskim i muškim zakonskim pravima.
MŽK se trenutno zalaže da pronađe fondove kako bi preuzela inicijative predložene od strane članica.