Rodna diskriminacija – Škole bez programa obuke za nastavnike

Borba protiv rodne diskriminacije i svest škola o ovom problemu pokazuju se kao izazov za Kosovo. Kao izraženiji problem, čini se da je ovo pitanje u manjim opštinama kao rezultat nedostatka trenera i programa za obuku nastavnika o ovoj temi.

Škole se smatraju najboljim mestima i institucionalnim okruženjem u kojima se pojedinci iz različitih političkih i društvenih sredina okupljaju kako bi učili, raspravljali i podsticali racionalne diskusije i toleranciju.

Ove obrazovne institucije su mesta koja zahtevaju stalne promene kako bi u potpunosti prihvatile društvene, političke, ekonomske i kulturne promene društva.

Međutim, često nedostatak obuke za nastavnike i izazovi u rešavanju pitanja koja se tiču ljudskih prava predstavljaju prepreke u napretku škola i obrazovnog sistema

Takav problem takođe proizlazi iz nedostatka programa obuke za rešavanje pitanja poput diskriminacije i rodne ravnopravnosti

Kakva je situacija po opštinama?

KALLXO.com je stupio u kontakt sa opštinskim direkcijama za obrazovanje (ODO) iz sedam regiona Kosova, a većina njih je potvrdila da u njihovim opštinama nisu sprovedeni programi obuke za nastavnike koji bi se bavili izazovima diskriminacije i rodne ravnopravnosti

Direktor obrazovanja u opštini Kačanik, Zahir Doda, rekao je za KALLXO.com da nije bilo takvih obuka za nastavnike, iako je potvrdio značaj održavanja obuka na ovu temu.

„Dosad nije bilo takvih obuka za nastavnike, bar koliko je meni poznato. Smatram da bi trebalo da ih organizujemo jer zaista postoji potreba za tim. Nismo ranije razmišljali o tome, ali ako se to proširi kao trend, sigurno ćemo nastaviti da se tome prilagođavamo“ – rekao je direktor.

„Mislim da je to neophodno, bar u delovima kao što je naša“, dodao je on.

Da oni nemaju takve programe za nastavnike, potvrdio je i direktor obrazovanja u Kamenici Afrim Derviši.

„Ne, ne postoji program koji su nastavnici pohađali a koji se bavi pitanjem rodne ravnopravnosti. Barem ne za vreme otkad sam ja ovde a što je poslednjih godinu i po dana“, rekao je Derviši.

Ipak spomenuo je obuku o važnosti rodne ravnopravnosti koju su pre mesec dana održali nekoliko direktora opština.

„Održali smo obuku o ulozi i značaju rodne ravnopravnosti, društvenom razvoju, javnom zdravlju… Obuku smo održali pre mesec dana sa lokalnom organizacijom koja se bavi rodnom ravnopravnosti. Obučeni su direktori obrazovanja, direktori nekoliko opština“- rekao je šef Direkcije za obrazovanje u Kamenici.

„Dobili smo i direktive od službenika za budžet da u planiranju naredne godine uključimo i rodnu ravnopravnost“, dodao je on.

Iz opštine Orahovac takođe su potvrdili da nemaju takve obuke za nastavnike, iako direktor obrazovanja Avni Morina smatra takve obuke dobrodošlima ako bi bile organizovane od strane MONTI.

Morina je napomenuo da u ovoj opštini imaju tri trenera i smatra kao izazov nedostatak većeg broja trenera.

„Osnovni izazovi za nas su nedostatak dovoljnog osoblja za obuku jer nemamo dovoljno trenera, pa bi bilo dobro da nas Ministarstvo obrazovanja podrži u ovom pogledu“, rekao je on.

Morina je objasnio da u ovoj opštini pred početak školske godine, tokom avgusta,  novi nastavnici prolaze obuke koje se odnose na nastavni plan i program, ali je naglasio da nisu imali obuke vezane za rodnu ravnopravnost.

 „O rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji nismo imali nikakvu obuku od strane MONTI poslednjih godina, ali bi bilo veoma dobrodošlo da se organizuje takav program od strane MONTI“.

I iz opštine Klina su takođe navelo da u ovoj opštini nemaju trenera za rodnu ravnopravnost ili diskriminaciju.

„U našoj Opštini nemamo trenere koji se bave rodnom ravnopravnosti ili diskriminacijom. Takođe, obaveštavamo vas da u poslednje vreme nismo imali obuku za nastavnike koje se bave ovim  temama“ – rečeno je u odgovoru koji je za KALLXO.com dala Opštinska direkcija za obrazovanje u Klini.

Sličan odgovore dao je i direktor ODO u Lipljanu, Rasim Hasani.

„Nemamo obuku za nastavnike na temu koju ste pomenuli“, rekao je direktor Hasani.

S druge strane, Dardan Abazi, direktor Obrazovanja u opštini Vučitrn, rekao je za KALLXO.com da nemaju programe obuke za izazove rodne diskriminacije, ali je istakao da su teme rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije integrisane u nastavne programe.

„Pored toga, Kancelarija za rodnu ravnopravnost u opštini je veoma aktivna u održavanju predavanja u školama, radionica i raznih diskusija koje se takođe bave temama kao što je rodna ravnopravnost“ – odgovorio je Abazi za KALLXO.com.

Od sedam opština koje je kontaktirao KALLXO.com, samo su iz opštine Suva Reka potvrdili da su u školama održane obuke vezane za rodnu ravnopravnost.

Međutim, šef ove direkcije, Remzi Bajseljmani, je objasnio da su ove obuke održavale nevladine organizacije.

„Imali smo takve obuke u školama od strane različitih nevladinih organizacija, ali u našem osoblju nemamo. Međutim, postojala su takva organizovanja…“.

Prema Bajselmaniju, takve obuke nisu održane od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije (MONTI).

„ Ne sećam se da je MONTI organizovao tako nešto“ – rekao je on.

Potreba za obukom nastavnika

Nevladina organizacija (NVO) za integraciju i društveni razvoj „Follow Up Kosova“ je jedna od NVO koja je održala obuke o rodnoj ravnopravnosti, nasilju i seksualnom obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

Agmie Osmani, direktorka ove organizacije, rekla je za KALLXO.com da su tokom ovih aktivnosti primetili da mnoge škole ranije nisu imale takve obuke.

„Kao NVO imamo iskustva sa školama jer smo održavali obuke o rodnoj ravnopravnosti, pa na temu nasilja, a malo smo se dotakli i teme seksualnog vaspitanja. Primetili smo da većina škola nije ranije imala obuke. Održavali smo obuke uglavnom u opštini Priština“ – rekla je ona.

„Čak i da su imali obuke, većina njih je održana od strane NVO koje su ih organizovale svojom voljom. Ali nisam čula ni za kakvu inicijativu (za ovakve obuke) da su preduzele javne institucije” – dodala je Osmani.

Nadalje, napomenula je da su tokom obuka više puta uočili da su i učenici i nastavnici imali poteškoća u razumijevanu nekih osnovnih pojmova rodne ravnopravnosti, nasilja i seksualnog obrazovanja.

„Mi kao organizacija smatramo da je jedan od razloga zbog kojeg škole imaju toliko problema sa rodnom ravnopravnošću to što u našoj zemlji nema seksualnog vaspitanja u nastavnom planu i programu i neke teme ostaju neobrađene sa učenicima“ – rekla je ona.

Osmani je naglasila da ima slučajeva da postoje slučajevi u kojima su sami nastavnici žrtve patrijarhalnog mentaliteta. Kao primer navela je situacije u kojima pred učenicima forsiraju podele profesija na osnovu pola i izbegavaju otvorene razgovore o temama seksualnog obrazovanja.

„Na primer, kada se govori o menstrualnom ciklusu u školama, dečaci najčešće napuštaju učionicu i ostaju samo devojčice, što je veoma veliki pokazatelj da misle da je menstrualni ciklus tema o kojoj samo devojčice treba da znaju“ – zaključila je ona.

Pored nedostatka obuka, problem i nedostatak motivacije za učenike proizilazi da je i održavanje časa kroz klasične forme bez ikakvog napredovanja.

Iz tog razloga, Riga Raci, predstavnica opštine Kosovo Polje u Upravnom savetu učenika Kosova, smatra da bi programi obuke za nastavnike srednjih škola o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti trebalo da budu obavezni.

„Mi, kao Savet učenika Kosova, smatramo da treneri i programi obuke za nastavnike o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti treba da budu obavezni, pošto je veliki broj nastavnika ostao pri klasičnim metodama, što negativno utiče na nove generacije“ – rekla je Raci.

Ona je ovu situaciju opisala kao zabrinjavajuću.

„Za nas kao Savet učenika Kosova bilo bi veoma uznemirujuće da ovi programi ne počnu što pre, jer želimo da svaka generacija koja dolazi bude voljna za rad i za svoju budućnost, a ne da se oseća diskriminisana na različite načine“ – dodala je ona.

Stručnjakinja za obrazovanje, Arbisa Šefkiu iz Instituta EdGuard, rela je da je nedostatak specifične obuke o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti za nastavnike hitno pitanje koje treba rešiti i da obrazovne institucije i pružaoci ovih obuka/programa treba da ove teme više uzmu u obzir pre licenciranja određenih obuka.

„Uzimajući u obzir dinamičan razvoj u svetu globalizacije, od suštinskog je značaja da nastavnici budu opremljeni znanjem, tehnikama i strategijama kako bi promovisali rodnu ravnopravnost u školskim ustanovama i razbili različite stereotipe“ – rekla je Šefkiu.

Prema njenim rečima, nastavnici imaju ključnu ulogu u oblikovanju mladih i stvaranju inkluzivnog okruženja za učenje, ali je za njih na raspolaganju mali broj programa obuke koji se direktno odnose na različite specifične teme, kao što su diskriminacija i rodna ravnopravnost.

„Pružanje specijalizovane obuke u ovim oblastima povećaće sposobnosti nastavnika da stvore inkluzivno i ravnopravno okruženje za učenje za sve učenike“, rekla je Šefkiu.

Ona je dodala da je od suštinskog značaja da obrazovne institucije i kreatori politike prepoznaju važnost ulaganja u specijalizovane programe obuke kako bi se nastavnici opremili znanjem i veštinama potrebnim za borbu protiv diskriminacije i efikasno promovisanje rodne ravnopravnosti.

Uloga USONKK-a

Ujedinjeni sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Kosovo (USONKK) često podiže svoj glas za prava i napredovanje nastavnika, a koji predstavlja organizaciju nezavisnu od države i političkih partija i lobira za interese zaposlenih u javnim i privatnim ustanovama obrazovanja, nauke i kulture.

U izjavi za KALLXO.com, potpredsednica ovog sindikata Vjolca Šalja je rekla da podržavaju ideju da se nastavnici obučavaju za rešavanje pitanja diskriminacije i rodne ravnopravnosti, iako prema njenim rečima, USONKK nema direktnu nadležnost da utiče na ovo pitanje.

„Mi u USONKK-u za sada  nemamo nikakve pritužbe od strane bilo koje nastavnice ili nastavnika da doživeli diskriminaciju ili povredu u smislu rodne ravnopravnosti. Međutim, mi smo za to da postoje obuke o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti kako bi nastavnici bili osposobljeni i znali kako da se suoče sa takvom povredom, bilo da se radi o diskriminaciji ili kršenju rodne ravnopravnosti” – rekla je Šalja za KALLXO.com.

„MONTI je taj koji treba da vrši planiranje programa obuke… a mi kao USONKK možemo da lobiramo na indirektan način“ – dodala je ona.

Šalja takođe nije isključila mogućnost da, u slučaju potrebe, USONKK pripremi i program obuke za nastavnike

„Ukoliko bismo se suočili sa takvim povredama ili diskriminacijom, tada bismo naravno razmislili o tome da i mi sami pripremimo takav program obuke, bilo putem predsednika sindikata na lokalnom nivou ili direktno od nastavnika. I, naravno, u momentu kada bi Ministarstvo obrazovanja objavilo konkurs za prijavu za akreditaciju programa obuka, naravno da bismo konkurisali. ”- odgovorila je Šalja.

Obećanje MONTI: Obuke su planirane za sledeću godinu

KALLXO.com se obratio i Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) kako bi dobio odgovor u vezi sa nedostatkom obuka za nastavnike u vezi sa temom diskriminacije i rodne ravnopravnosti.

U odgovoru za KALLXO.com, Edona Kutlješi Maljićaj, savetnica za medije u ovom ministarstvu, izjavila je da MONTI svake školske godine organizuje informativne sesije sa nastavnicima o poštovanju rodne ravnopravnosti u školi

Međutim, Kutlješi Maljićaj je naglasila da su, što se diskriminacije tiče, obuka sa nastavnicima planirana od 2024. godine. 

Ona je napomenula da se čak iu  školskim predmetima obrađuju teme za podizanje svesti o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti.

„MONTI u svim svojim dokumentima, kao što je nastavni plan i program Kosova, programi predmetnih i programi međupredmetnih tema, obrađuje temu nediskriminacije i rodne ravnopravnosti. Inače, postoji i nacionalna politika protiv diskriminacije prema Zakonu o zaštiti od diskriminacije“ – rekla je ona.