UESP održalo obuku u vezi sa Istambulskom konvencijom

Predstavnice organizacija žena iz Đakovice, Junika u Orahovca, bile su deo okruglog stola na temu: „Istambulska konvencija i Nacionalna strategija protiv nasilja u porodici“ koji je održan 24. januara u Đakovici, a koju je održalo Udruženje za edukaciju i staranje o porodici (UESP).

Tim povodom organizacije su dodale svoje preporuke na Nacionalnu strategiju protiv nasilja u porodici.

Bahrije Vehapi, koordinator projekta je na samom početku predstavila bitnost ove inicijative, preko koje se teži razvoju i podizanju kapaciteta organizacija žena u tri gore pomenute opštine.

„Mnoge organizacije žena iz zona obuhvaćenih projektom nisu imale znanja o bitnosti ove Konvencije u podizanju odgovornosti institucija radi tretiranja nasilja u porodici sa elementima nasilja po rodnom osnovu, obuhvatajući i seksualno nasilje, oblast koja je nedostajala u prethodnoj nacionalnoj strategiji“, rekla je ona.

A Arbnora Shehu, pravnica je obavestila prisutne o glavnom cilju ove Konvencije u vezi sa sprečavanjem nasilja u porodici, kao i sa zaštitom lica koja su doživela ovakvu vrstu nasilja.

„Potreba za podizanjem svesti i znanja u vezi sa Istambulskom konvencijom i pravno i praktično tumačenje ove Konvencije u direktnom radu NVO-a sa žrtvama nasilja po rodnom osnovu, viđena je i tokom obuka o ovoj Konvenciji koje je realizovalo udruženje Medica Kosova“, rekla je Shehu.

Emirjeta Kumnova, psiholog istakla je bitnost kampanji i programa koji za cilj imaju podizanje savesti, obuhvatajući i saradnju sa nacionalnim institucijama za ljudska prava i organima odgovornim za postizanje rodne ravnopravnosti, civilnim društvom i nevladinim organizacijama, a posebno sa ženskim organizacijama.

Ovu inicijativu podržao je Fond žena Kosova (FŽK), a finansirala ju je Austrijska agencija za razvoj (ADA).

Pored UESP, korisnice 13. runde FŽK-a je još 17 drugih organizacija članica. Ceo spisak možete pročitati OVDE.