Ujedinjuju se žene: Osniva se koalicija za ravnopravnost

13. juna 2018. godine, u hotelu Emerald u Prištini, Ambasadorka Nataliya Apostolova, šefica kancelarije EU na Kosovu i Specijalna predstavnica EU-e, Mreža žena Kosova (MŽK) i Kosovski lobi za rodnu ravnopravnost su zajedno organizovali prvi sastanak sa ženama uključenim u politiku, poslanicama, ženama opštinskim odbornicama i službenicama za rodnu ravnopravnost. Sastanak je sazvan u cilju planiranja i izrade strategije za unapređenje i jačanje uticaja političarki na procese odlučivanja na Kosovu.

Ambasadorka Nataliya Apostolova je u svom govoru istakla značaj uloge žena, posebno žena uključenih u politiku, kao i to šta možemo uraditi u pogledu unapređenja položaja žena doprinoseći time postizanju rodne ravnopravnosti. Između ostalog ambasadorka Apostolova je rekla „Jedan of ključnih aspekata je solidarnost. Ponekad nas društva, kao žene, uče da se međusobno takmičimo, da se potcenjujemo, da se ponižavamo. Mi moramo prekinuti taj začarani krug. Kada se okupimo i složimo, onda smo mnogo jače i možemo uvesti veće promene“.
U duhu promena koje se dešavaju prilikom ujedinjenja žena u politici sa ženama iz civilnog društva, i gđa. Igballe Rogova, Generalna direktorica MŽK-a, je govorila o istoriji Kosovskog lobija za rodnu ravnopravnost, prilikom čega je istakla da je posebno na njihovom poslednjem sastanku, potreba za ujedinjenjem snaga žena u politici na lokalnom i centralnom nivou kako bi se čuo glas žena u vezi sa važnim političkim pitanjima, je istaknuta kao prioritet članica Lobija. Uz primere iz prošlosti o solidarnosti žena i jačini zajedničog glasa, gđa. Rogova je rekla „Kada je mreža uvidela potrebu za ponovnim ujedinjavanjem i na lokalnom nivou smo počeli da okupljamo odbornice iz različitih opština, kao bi rekli da mi zajedno možemo progurati stvari“. Ona je dalje dodala „Vreme je da se ujedinimo, vreme je da zajedno poguramo procese“.
Tačnije, učesnice su se podelile u radne grupe kako bi sastavile strategiju i kako bi diskutovale o tome koji su glavni faktori koji narušavaju učešće žena u politiku i koje korake možemo preduzeti od sada pa do narednih izbora kako bi uvećali zastupljenost žena u politiku. Posebne teme radnih grupa su bile: poboljšanje pravnog okvira; rad sa liderima političkih stranaka; stvaranje biračkog tela i mobilizacija birača; finansiranje kandidata kampanja; regrutovanje i jačanje većeg broja žena koje se kandiduju na izborima; rešavanje problema koji sprečavaju žene da učestvuju u politiku; poboljšanje medijske pokrivenosti kandidatkinja i političarki.
Učesnice su se složile u vezi sa potrebnom uspostavljanja zajedničkog saveza žena uključenih u politiku, koji bi pomogao u promovisanju njihovog uspeha. To je proizišlo kao rezultat diskusiej o uspostavljanju Programa za mentorstvo žena političarki na lokalnom i centralnom nivou, u cilju što boljeg shvatanja očekivanja žena uključenih u politiku u vezi sa ovakvim programom i tog kako žene mogu što bolje podržati jedna drugu.
Ovo je dovelo do održavanja drugog sastanka 22. juna 2018. godine, u hotelu Sirius u Prištini, kada su žene uključene u politiku na centralnom i lokalnom nivou, nevladine organizacije kojima upravljaju žene i žene aktivistkinje koje podržavaju i ojačavaju jedna drugu u pogledu poboljšanja položaja žena uključenih u politiku, odlučivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti na Kosovu, osnovale Koaliciju za ravnopravnost.
Učesnice su obećale da će raditi na ispunjavanju zajedničke misije i vizije za jačanje i poboljšanje položaja žena uključenih u politiku i odlučivanje, i postizanje rodne ravnopravnosti na Kosovu, bez obzira na njihovu političku opredeljenost, pol, starost, etničku pripadnost, sposobnost, religiju, geografski položaj, nivo obrazovanja ili društveno-ekonomski status.
Bivša predsednica Republike Kosovo, gđa. Atifete Jahjaga, je u svom govoru na ovom važnom događaju, između ostalog dodala „Nijedna žena ne bi bila pominjana u istoriji da nisu bile ujedinjene u svojim razlozima“.
U međuvremenu, gđa. Rogova je naglasila da je ideja o ujedinjavanju žena iz svih sfera života očigledna, i uvidevši to da žene nisu dovoljno zastupljene u politiku na opštinskom i centralnom nivou Kosova, istakla da je „Poruka ovog uejdinjenja soliarnost mežu ženama“.
Ova inicijativa je podržana i od strane kancelarije Specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu.