Više od 300 žena i devojaka razgovaralo je o prioritetima koji će se odraziti u planiranju budžeta za 2023. godinu

Mreža žena Kosova (MŽK) je nastavila inicijativu za povećanje broja učešća žena i devojaka na javnim raspravama sa nekoliko organizacija članica u opštinama kao što su: Vučitrn, Vitina, Uroševac, Novo Brdo, Srbica, Glogovac, Đakovica, Mitrovica, Klokot i Istog.

Tokom septembra, deset organizacija članica organizovalo je preko 25 sastanaka na kojima je učestvovalo oko 300 žena i devojaka kako bi pobliže razgovarale o različitim potrebama i prioritetima koje imaju kako bi se oni odrazili u planiranju budžeta za 2023. Pored toga, organizovano je više od 15 sastanaka sa opštinskim zvaničnicima kako bi se adresirale preporuke koje su proizašle iz sastanaka, a koje uključuju: bolje finansiranje u nekoliko stavki opštinskog budžeta za rodnu ravnopravnost, ekonomsko osnaživanje žena, rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja, jednako kvalitetno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

MŽK je već dugo posvećena obezbeđivanju da rodno odgovorno budžetiranje bude deo budžetskih izdvajanja u svakoj opštini. Izuzetno je važno da se planiranje budžeta vrši adresiranjem različitih potreba i prioriteta koje imaju žene i muškarci.

Zakon br. 05/L-020 o rodnoj ravnopravnosti predviđa rodno odgovorno budžetiranje obaveznim za javne institucije na Kosovu, uključujući opštine, ministarstva i druge budžetske organizacije. Prema ovom zakonu, ne sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja nadležni sud smatra prekršajem, a za ovakvo ne sprovođenje zakona izriču se sankcije.

Ova aktivnost podržana je kroz četvorogodišnju inicijativu „Jačanje učešća žena u politici“ od strane Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu.