Više rodno osetljivog nacionalnog programa za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Ministarstvo za evropske integracije (MEI), uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), je 5. februara organizovalo javne konsultacije o Nacrtu Nacionalnog programa za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPISSP) 2018 – 2022. Ovo se desilo nakon što je nacrt ovog pristupnog dokumenta bio distribuiran među civilnim društvom kako bi direktno dostavili komentare na nacrt. Događaj je bio organizovan kako bi pokrenuo Smernice za konsultacije sa OCD-om i drugim zainteresovanim stranama u okviru tela za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo.
Uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna, Mreža žena Kosova je pružila komentare za NPISSP od 2016, uključujući i ovu poslednju rundu za 2018-2022. Tokom sastanka, zvaničnici iz MEI su objavili da planovi za budućnost uključuju uspostavljanje Indeksa rodne ravnopravnosti od strane Agencije za rodnu ravnopravnost (ARR), prikupljanje rodno podeljenih podataka od strane svake institucije i nastavak primene afirmativnih mera u obliku administrativnih uputstava za zajedničko upisivanje imovine od strane partnera. Zahvaljujući uspešnom radu ARR-a, ovi važni koraci u pravcu kreiranja rodno osetljivije politike su sada preduzeti. Štaviše, MŽK je potiskivala ove reforme na različite načine, uključujući u pisanom obliku direktno na dokumente o pristupanju Kosova. Osim toga, službenik iz GIZ-a je čestitao na doprinosu koji je dala MŽK na ekonomskim delovima NIPSSP-a, rekavši da su bili veoma korisni i potrebni.
Sledeći koraci koje treba preduzeti MŽK je potpisivanje za naredne runde konsultacija koje će organizovati MEI na različitim sektorima unutar NIPSSP-a.