Žene, devojke nezadovoljne Budžetom 2013.godine Republike Kosova

Nakon prvog čitanja budžeta u Skupštini Kosova, MŽK je izdala saopštenje, dostavljeno svim parlamentarcima, ključnim vladinim zvaničnicima i medijima gde stoji:
„Mi, kao građani Kosova, osuđujemo nedavnu inicijativu Vlade i Skupštine za donošenje Budžeta Republike Kosova za 2013. Mi se ne slažemo sa načinom na koji su naši izabrani zvaničnici odlučili da utroše naš novac od poreza. Mi ne verujemo da ovaj budžet predstavlja najbolje interese građana Kosova. Pored toga, u velikoj meri ne ispunjava specifične potrebe žena i devojaka, uprkos nedavnim javnim zalaganjima Ministarke Kusari-Lila na rodnu jednakost budžeta.

Mi smo ozbiljno zabrinuti da kapitalni izdaci čine 41% budžeta Kosova. Da li nam je potrebno toliko vladinih zgrada?Kako Bela Kuća Predsedništva od milion eura ima koristi za prosečnog građana Kosova? Pored toga, mi smo uvređeni da više od 22% našeg budžeta je izvdovjeno za puteve (€267,700,000). Da li su putevi važniji od dobrobiti Kosova? I kako će ove investicije adekvatno doprineti ljudskom razvoju- za žene i muškarce? Mi neverujemo da su implikacije ovih investicija na dug i kratak rok ljudskog razvoja na Kosovu adekvatno ocenjene.

U međuvremenu odeljenja koja imaju realan potencijal za ulaganje u ekonomski razvoj i socijalnu zaštitu za mnoge Kosovare pokušavaju da žive u ruralnim područjima kako bi živeli u ruralnim područjima i ostali pod finansirani (npr. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, €23,359,230; Departament za ruralni razvoj, €109,050).

Dok je obrazovanje ključno za obezbeđivanje Kosovarima da konkurišu za posao na lokalnim i globalnim tržištima (npr. prema nastavljenim doznakama od kojih većina Kosovara zavisi za opstanak), mi ne verujemo da je vlada dovoljno ulagala u obezbeđivanju pristupa kvalitetnom obrazovanju. Polovina Ministarstva za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju €44,679,592 budžeta će biti potrošeno na kapitalne izdatke (€22,650,000), što ne znači da će poboljšati kvalitet obrazovanja na raspolaganju.

„Troškovi koji se odnose na vladavinu prava jedva dobijaju 10% od 2013.centralnog budžeta, ugrožavajući sposobnost policije i pravosuđa da osigura vladavinu prava. U međuvremenu ljudski razvoj i socijalno staranje će verovatno ostati pod finansirani. Usluge zdravstvene nege samo 8.85% budžeta i Ministarstvo za rad i socijalno staranje 18.4%.

„Budžetski odabiri koje ste obavili ne izdvajaju dovoljno sredstva za ključne programe ka unapređenju blagostanja žena i devojaka, kao i građana uopšte. Agencija za ravnopravnost polova, u €185,770 ostaje nedovoljno finansirana, što utiče na sposobnost da osigura da je rod na svim nivoima na Kosovu u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova. Ostali zakoni i progami prema rodnoj ravnopravnosti, uključujući Kosovski program za borbu protiv nasilja u porodicici i Akcioni plan, ostali su takođe pod-finansirani kao što su bili i u 2012, uprkos preporukama koje je daa Mreža Žena Kosova, između ostalih.

„Ukratko, mi verujemo da ovaj budžet nedovoljno upućuje prioritete Srednjoročnom okviru troškova, koji obavezuje na ekonomski razvoj, vladavinu zakona, ljudski razvoj i socijalnu zaštitu. Pozivamo vas da preduzmete hitne mere da preispitate i revidirate budžet 2013, tako da se bolje upute stvarne, prioritetne potrebe žena i muškaraca na Kosovu prema ljudskom razvoju – ne samo prema ličnim projektima nekoliko vladinih zvaničnika.