Zene Preduzetnici Stvaraju Platformu

Dana 8. Apr, 40 subjekata je potpisalo Nacionalnu Platformu Žena Preduzetnika u Republici Kosova. Potpisnici su NVO-i, udruženja žena, poslovna udruženja, mreža, institucija obrazovanje i obuke i medija.

Potpisivanje je sledilo prethodnoj radionici u kojoj su oni razvili platformu, održanoj 22. Mar. Glavne strategije za ekonomski rast   prepoznate u Platformi uključuju javno-privatno partnerstvo, polnu ravnopravnost i stvaranje mreže preduzetnika i poslovnih udruženja.

Dobrovoljno, neformalna grupa koja radi za razvoj i promovisanje žena preduzetnika na Kosovu, kao i otklanjanje svih vrsta rodne diskriminacije, vodi implementaciju Platforme.

“Ovo je prvi put da je takva Platforma kreirana na Kosovu“, rekla je predstavnica Ženskog Poslovnog Udruženja SHE-ERA „Sve je zasnovano direktno na potrebama žena preduzetnika i u skladu sa EU zakonima i propisa.” Nastavljeno na 3 str.

Platforma je kreirana na osnovu Akta o Malom Biznisu za Evropu (izvedena iz Pokazatelja Žena Preduzetnika Istanbula), Prištinski Principi (sekcije za Ekonomsko Osnaživanje Žena, od Predsedničkog Samita Republike Kosova), Nacionalne Strategije za Razvoj Malih i Srednjih Preduzeća (2012-2020)Zakona o Rodnoj RavnopravnostiKosovski Program za Rodnu RavnopravnostKosovski Akcioni Plan za Ekonomsko Osnaživanje Žena 2011-2013, kao i Međunarodne Konvencije o Eliminisanju Svih Oblika Diskriminacije žena (CEDAV).

Platforma ima za cilj da promoviše žene preduzetnike u Republici Kosovo putem javnih i privatnih partnerstva. Ona nastoji da pomogne ženama da prevaziđu barijere za preduzetništvo i eliminišu sve oblike polne diskriminacije.

Ova inicijativa se preduzima u devet pret-pristupnim zemljama EU-a u Jugoistočnoj Evropi. Podržana je od strane Kraljevine Švedske i sprovedena od Jugo Istočnog Evropskog Centra za Preduzetničko Učenje (SEECEL), Regionalnog Saveta za Saradnju (RCC) i Gender Task Force (GTF) za Jugoistočnu Evropu.

Partneri koji sprovodi projekat na Kosovu su Žensko Poslovno Udruženje SHE-ERA i Mreža „Qeliza”.