Undruženje Poslovnih Žena WBA

Komuna:

Mitrovicë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

" Misioni i WBA është që të krijojë një shoqëri të mundësive të barabarta përmes një mjedisi të qëndrueshëm ekonomik, përmes projekteve të punësimit të përkohshëm që sjellin kontakte të drejtpërdrejta mes komuniteteve, fillimit të bizneseve të vogla, mbështetjes bizneseve të forta, mundësimit investitorëve që përmes investimit në zhvillim ekonomik të punësojnë të rinjtë, gratë. WBA është urë lidhëse ndërmjet bizneseve dhe komunitetit ndërkombëtar dhe qeverive lokale dhe është mbështetja në ngritjen e kapaciteteve të grave në barazi gjinore, edukim për barazi gjinore, dhunë në familje dhe forcimin e lëvizjes feministe. Vizioni - WBA është një partnere e fortë, e njohur dhe kompetente në dialogun e sektorit të biznesit, sektorit joqeveritar, i cili kontribuon në zhvillimin social, shoqëror dhe ekonomik, me theks të veçantë në sipërmarrjen e grave, si një faktor i rritjes ekonomike. WBA si një partnere e unitetit etnik pa paragjykime, duke krijuar një klimë pozitive për ndikimin e medias në qeverisjen lokale ."

Viti i themelimit:

2004

Target Grupi:

Gratë dhe të rinjtë

Aktivitetet:

Trajnime, avokim

Telefoni:

+383 (0) 49 190 750

Adresa -sq:

Mitrovica Veriore

E-Mail:

ngo.wba.mitrovica@gmail.com

Initiatives:

Olivera Milosevic