Diskriminimi me bazë gjinore dhe punësimi në Kosovë

Download File

Ky raport paraqet të gjeturat nga hulumtimi, i pari i këtij lloji në Kosovë. Raporti përfshin informacion mbi mangësitë në kuadrin ligjor përkatës; prevalenca dhe natyra e diskriminimit gjinor që lidhet me punën; shkalla në të cilën njerëzit kanë paraqitur kërkesa; se si institucionet kanë trajtuar raste të tilla; dhe rekomandimet që synojnë secilin veprues përkatës.