UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) – NR. 08/2015 PËR MASAT E VEÇANTA PËR REGJISTRIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME TË PËRBASHKËT NË EMËR TË DY BASHKËSHORTËVE1