Aškalije i Egipćanke sa retkim medicinskim posetama

Organizacija “Ženska alijansa za integraciju” održala je 29. marta poslednji sastanak u okviru inicijative “Svest o Romima, Aškalijama i Egipćanima u Uroševcu i Lipljanu za njihovu zdravstvenu” inicijativu.

Na ovom sastanku je objavljen izveštaj “Pristup zdravstvenim uslugama žena i devojaka Aškalija i Egipćana u opštinama Lipjan i Uroševac”.

Direktor ove organizacije, Adelina Qorraj-Emini, podelila je sa predstavnicima nalaze iz izveštaja, smatrajući dve stvari zabrinjavajućim; Retke medicinske posete ženama iz nevećinskih zajednica, kao i rani brakovi.

Predstavnici Odela za zdravstvo i Centra za socijalni rad iz Uroševca, predstavnici Ureda za zajednice i povratak u Lipljanu, direktor Centra za socijalni rad iz Lipljana, kao i žene i devojke koje su imale koristi od ove inicijative bile su prisutne na ovom sastanku.

Za izradu izveštaja je pripremljen upitnik sa ukupno 102 žene i devojke iz Uroševca i Lipljana.

Neke od preporuka iz ovog izveštaja su:

  • Duboka analiza i istraživanje stanja ranih brakova na Kosovu, uključujući zajednice Aškalija i Egipćana, sa ciljem informisanja ključnih donosilaca odluka o koracima potrebnim za efikasno rešavanje ove prakse;
  • Sprovesti kampanje za podizanje svesti žena i devojaka u vezi sa zdravstvenim pravima i pravima pacijenata u vezi sa godinama;
  • Obezbediti dodatne mogućnosti finansiranja za organizovanje i sprovođenje kampanja za podizanje svesti o važnosti redovnih ginekoloških pregleda, uključujući prevenciju polno prenosivih infekcija i bolesti, karcinoma uterusa, drugih ginekoloških infekcija, itd., Među ženama zajednice Aškalija i Egipćana

Ova inicijativa je podržana od Mreže Žena Kosova kao i  Ženske Fondacije Kosova (KFG) i finansirana od strane Austrijske razvojne agencije (ADA).