Handikos Mitrovica kroz obuke osnažuje osobe sa ograničenim sposobnostima

Handikos Mitrovica je uspešno završio inicijativu „Osnaživanje žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima, sveobuhvatan pristup reproduktivnom zdravlju“, zahvaljujući grantu koji je dodelio Fond žena Kosova.

Od raznih obuka, zagovaranja i sastanaka koje je Handikos Mitrovica održao tokom tromesečnog perioda, 30 žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima iz Opštine Mitrovica imalo je direktnu korist, dok su indirektni korisnici oko 100 članova porodica i rođaka ovih žena i devojaka. Za to vreme, 20 žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima  kroz trodnevne obuke, podiglo je svest o reproduktivnom zdravlju, seksualnoj edukaciji, biološkim i društvenim konceptima o seksualnosti. Takođe, 14 devojaka i žena sa ograničenim sposobnostima je upoznato i obavešteno o ulozi Savetovališta u Glavnom centru porodične medicine (GCPM).

Takođe, Handikos naglašava da je deset žena dokumentovalo prekršaje u zdravstvenom sistemu, dok je kroz informativnu sesiju sa stručnjacima 20 žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima podignuta svest i spremne su da dokumentuju i zvanično prijave zloupotrebe/kršenja njihovih prava u zdravstvenoj zaštiti nadležnim organima.

S druge strane, 10 majki ćerki sa ograničenim sposobnostima je pohađalo obuke i upoznalo se sa značajem seksualnog i reproduktivnog zdravlja i takođe su podigle svoje kapacitete kako bi razgovarale sa ćerkama sa ograničenim sposobnostima.

Kao rezultat ove inicijative, Handikos vidi povećanu saradnju sa lokalnim institucijama na poboljšanju pružanja usluga ženama i devojkama sa ograničenim sposobnostima.

Kroz treninge, sastanke i informativne sesije među sobom je socijalizovano 30 devojaka i žena sa ograničenim sposobnostima.

Psiholog i trener koju je Hendikos Mitrovica angažovao, Elfije Kelmendi, na jednoj od održanih sesija, rekla je da je diskusija o reproduktivnom zdravlju više nego neophodna jer se i dalje smatra tabu temom.

NVO Handikos Mitrovica je ovu inicijativu realizovala kao korisnik 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK-a „Unapređenje inicijative za ženska prava II“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).