Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore – MVPT

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje,Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Zdravlje,Pravna pomoč

Misija:

Misija Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore - MVPT (Centar za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima) ja Pružanje multisektorskih usluga, uključujući obrazovanje, istraživanje, zagovaranje, doprinoseći uvek određenom delu stanovništva

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Žrtve trafikinga, potencijalne žrtve, deca pod rizikom da budu trafikovana i zajednice uopšteno.

Aktivnosti:

Zaštita žrtava trgovine ljudima, podršla njihove integracije u društvo, pružanje lekarske, psihološke i pravne pomoći, uključujući socio-ekonomske usluge, obrazovanje, podizanje svesti i sklonište

Tel:

+383 (0) 38 609 140

Adresa -sr:

Ul. Pashko Vasa, 11 A, Priština

E-Mail:

teuta.abrashi@gmail.com, pvpt.ngo@gmail.com

Initiatives:

Teuta Abrashi