Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (MVPT)

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Shëndetësi,Ndihmë Ligjore

Misioni:

Të ofroj shërbime multi sektoriale, përfshirë edukim, hulumtim, avokim, gjithmonë duke i kontribuar pjesës së caktuar të popullatës

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Viktimat e trafikimit, vikitmat potenciale, fëmit ne rrezik per tu trafikuar dhe komunitetit ne pergjithësi.

Aktivitetet:

Duke mbrojtur viktimat e trafikimit me qenie njerëzore; duke përkrahur integrimin e tyre në shoqëri; duke ofruar ndihmë mjekësore, psikologjike e ligjore, përfshirë edhe shërbimet socio-ekonomike, edukim, ngritje të vetëdijes dhe strehim

Telefoni:

+383 (0) 38 226 305; +383 (0) 44 167 395

Adresa -sq:

Rr. Pashko Vasa, 11 A, Prishtinë

E-Mail:

teuta.abrashi@gmail.com, pvpt.ngo@gmail.com

Initiatives:

Teuta Abrashi