MOŽRAEK održava obuku o rodno zasnovanom nasilju

Organizacija članica MŽK-a, Mreža organizacija žena Romkinja, Aškalijki i Egipćanki Kosova (MOŽRAEK) održala je obuku o rodno zasnovanom nasilju, sa akcentom na nasilje u porodici i rane brakove.

Svrha ove aktivnosti je podizanje kapaciteta aktivista/volontera MOŽRAEK-a, u oblasti rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa relevantnim primenjivim zakonodavstvom na Kosovu i Istambulskom konvencijom.

Na obuci je bilo 16 učesnika, 10 žena i 6 muškaraca, iz romske, aškalijske i egipatske, iz opština Kosovo Polje, Mitrovica i Prizren.

Trener Donjeta Morina je rekla da pružanje informacija o tome kako da se identifikuju oblici rodno zasnovanog nasilja olakšava distribuciju informacija za prijavljivanje.

„Što se tiče prijavljivanja rodno zasnovanog nasilja, nema dovoljno informacija među građanima. Generalno, rodno zasnovano nasilje se ne prijavljuje. Ono što je i dalje uznemirujuće jeste okrivljavanje žrtve za rodno zasnovano nasilje od strane institucija, ali i samog društva“, rekla je ona.

Xhulijeta Devolli, menadžerka projekta, govoreći o održanoj obuci, rekla je da je ovo četvrti put da se obuka održava sa 15 ljudi koji su već prošli obuku o rodno zasnovanom nasilju, u okviru ovog granta poslednjih meseci.

„Danas smo uključili obrasce, relevantne institucije koje se bave tretiranjem različitih oblika rodno zasnovanog nasilja, način na koji je slučaj prijavljen. Dakle, pokušali smo da detaljnije objasnimo i da vam damo informacije uopšte o rodno zasnovanom nasilju. Ono što je najvažnije, učesnici obuke, koji su aktivisti MOŽRAEK-a, distribuiraju dobijene informacije u svojim zajednicama u različitim oblicima, a i pomažu žrtvama različitih oblika rodno zasnovanog nasilja, posebno žrtvama nasilja u porodici i ranih/ prisilnih brakova da prijave slučajeve“, rekla je Devolli.

Ona je dalje dodala da su stalno na terenu i da informacije o rodno zasnovanom nasilju ne dopiru do izolovanijih naselja, posebno do naselja naseljenih Romima, a ove žene su suočene sa niskim stepenom obrazovanja i raznim barijerama koje ih drže podalje od informacija bilo da se izvuku iz raznih oblika nasilja koje ih potom prate, nemajući priliku da ostvare svoja prava.

Gynesh Veshall, aktivistkinja civilnog društva u Prizrenu, učesnica obuke, rekla je da je svaki sastanak veoma važan, s obzirom da su aktivni i prenose poruku zajednici.

„Romska, aškalijska i egipatska zajednica su informisane o svojim pravima i da nasilje treba prijaviti, posebno u gradu Prizrenu, pošto ja tamo radim i delujem. To znači da je u poređenju sa prethodnim godinama bilo vrlo malo informacija i kroz aktivnosti smo uspeli da ih upoznamo, ali i da podignemo svest o prijavljivanju rodno zasnovanog nasilja. Ono što želim da istaknem jeste da je nasilje nad ženama globalni faktor, nije samo u zajednicama i ne treba da se etiketiramo. Sve žene su izložene seksualnom, psihičkom i fizičkom nasilju“, rekla je ona.

Gospođa Veshall je dalje dodala da romsko pozorište u Prizrenu „Nexhip Menekshe“ već neko vreme kroz predstave podiže svest publici i na taj način prenosi poruku o ranim brakovima, nasilju i podizanje svesti se vrši kroz scenu i pozorište sa širokom publikom.

Ova aktivnost je održana zahvaljujući grantu dobijenom u 18. krugu Fonda žena Kosova MŽK-a za podršku organizacijama, koji finansira Fondacija Sigrid Rausing.