Tokom dvomesečnog sastanka MŽK u Đakovici, Mirlinda Kusari-Purrini, Izvršni Direktor SHE-ERA, informisala MŽK članove o novim mogućnostima iz Vlade Kosova prema ekonomskom osnaživanju žena.

MŽK Članovi su Održali Sastanak u Đakovici

Oko 60 ljudi je prisustvovalo dvomesečnom sastanka MŽK 8. Apr 2013 u Đakovici. Učesnici su organizacije članice MŽK, članovi odbora i druga zainteresovana lica.

Besa Šehu, Finansijski i Administrativni Menadžer u MŽK, otvorila je sastanak, saopštavajući imena osam organizacija koje su dobile grantove preko Fonda Žena Kosova (FŽK). Ona je takođe ohrabrila organizacije koje nisu dobili grantove da se ponovo prijave. Sledeći krug granta biće otvoren 15. maja 2013.
“Nevladine organizacije će dobiti pomoć i podršku od osoblja MŽK u cilju poboljšanja njihovog prijavljivanje“, rekla je ona. MŽK nastavlja sa organizovanjem mogućnosti izgradnje kapaciteta za svoje članove, tako da oni mogu imati koristi ne samo od Fonda Žena Kosova, već i od drugih fondova.

Zana Rudi, koordinator projekta za članove MŽK, predstavila je MŽK Kodeks za Sprovođenje Posmatračkog Izveštaja i Plan za Razvoj Kapaciteta za Članove za 2013. Izveštaj je rezultat intervjua sa 82 od 100 organizacija članica MŽK. Izveštaj predstavlja jačine članova i oblasti u kojima mogu imati koristi od razvoja kapaciteta. Na osnovu nalaza, MŽK planira da organizuje 12 treninga u 2013, dva su održana do sada. Pošto je budžet MŽK-aograničen, MŽK osoblje i pristalice su na dobrovoljnoj osnovi pružili svoje vreme da obezbedeobuku za članove.
MŽK takođe priprema individualni izveštaj za svakog člana, podvlačeći svoje jačine i oblasti u kojima oni mogu da dodatno razviju svoje kapacitete.

Zatim, Mirlinda Kusari-Purrini, Izvršni Direktor organizacije članice MŽK SHE-ERA, obavestila učesnike o Nacionalnoj platformi za Žene Preduzetnike u Republici Kosovo.
“Nacrt platforme je podržan od strane Atifete Jahjaga, Predsednica Kosova, koja je spremna da ovaj nacrt pokrene napred, i grupe žena poslanice u parlamentu Kosova“, rekla je ona. „Neformalna organizacija će se zalagati za stvaranje odgovarajućeg okruženja i podržavati žene preduzetnike.”
Ona je takođe informisala prisutne o planovima Ministarstva Trgovine i Industrije za podršku malim i srednjim preduzećima i o Programu Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja. To su dva načina na koje ce MŽK članove moći će da dobiju fondove za ekonomsko osnaživanje žena.

Emine Beriša, MŽK i Alter habitus istraživač, obezbedila informacije o zajedničkom istraživanju dveju organizacija
„Gde je Novac za Ženska Prava: Slučaj Studija za Kosovo „, uz podršku Udruženja za Prava Žena u Razvoju (AVID) Ova inicijativa o istraživanju će pomoći da se identifikuju trendovi financiranja koji se odnose na podršku ženskim organizacijama i ženskih prava tokom poslednje decenije na Kosovu. Emina je intervjuisala MŽK članove, i sve informacije dobijene od članove će ostati poverljivi.

MŽK članovi su onda podelili sledeće informacije:

o Dardana Mehmeti iz NVO Artpolis je obezbedila informacije o festivalu koji se održava od 27-30 maja u Oda Pozorištu, gde će žene
umetnici predstaviti svoj rad. Festival će biti fokusiran na socijalnim aspektima života, a posebno na prava žena i devojaka i izazove
sa kojima se oni suočavaju na Kosovu i regionu.

o Veprore Šehu iz NVO Medica Kosova rekla je da će 20 žena i šest članova osoblja posetiti Istanbul uz podršku Turske Ambasade.

Na kraju, Nertila Qarri, MŽK Koordinator za Odnose sa Javnošću, istakla je da članovi MŽK-a mogu da pošalje informacije o svojim
aktivnostima na info@womensnetwork.org za uključivanje u mesečnom biltenu MŽK Glas Kosovskih žena.

Sledeći Sastanak MŽK članova će se održati 3. Jun 2013.