MŽK ohrabruje devojke da učestvuju u procesima mira i bezbednosti

Kao deo projekta Jačanja mladih za stabilnu i mirnu budućnost na Kosovu, koji je podržala UN Women, Mreža žena Kosova (MŽK) je 25. juna održala online sastanak sa devojkama iz opštine Đakovica, a 26. juna je održala sastanak sa devojkama iz opštine Dečani.  

Ovi sastanci su imali za cilj da ohrabre devojke da postanju deo pozicija na kojima se donose odluke, mirovnih i bezbednosnih procesa i dijaloga, koje je istorija poveravala muškarcima.  

Kroz priče izvršne direktorke MŽK-a Igballe Rogova, ove devojke su dalje upoznate sa naporima žena aktivistkinja kroz godine, kao i sa MŽK-om, kao unijom 151 organizacije članice, za obuhvatanje žena i devojaka u ovim procesima. Rogova je sa njima podelila uspehe i izazove žena tokom njihovog konstantnog zalaganja za sprovođenje zakonskih mehanizama, kako nacionalnih, tako i međunarodnih, koji devojkama i ženama garantuju jednaku zastupljenost na pozicijama na kojima se donose odluke.  

Tokom sastanka koji je održan sa devojkama iz Dečana, pored diskusije u vezi sa problemima sa kojima se ove devojke suočavaju, Rogova ih je ohrabrila da postanu deo procesa u zemlji, preko Lobija za rodnu jednakost (LRJ) i preko organizacije članice MŽK-a u ovoj opštini.  

Devojke iz dve opštine cene razmenu iskustava putem ovih sastanaka, kao i podršku koju su dobile od MŽK-a.  

Ova inicijativa rodila se kao potreba da se tretiraju uloga i potrebe žena i devojaka u kontekstu sukoba, njihovog sprečavanja i rešavanja. MŽK snažno veruje da rodni stereotipi nikada ne treba da ometaju zastupljenost žena i devojaka u sastavljanju politika u vezi sa mirom i sigurnošću.  

Slični sastanci će se održati i sa devojkama iz različitih kosovskih opština (to jest sa: opštinama Prizren, Srbica, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Gračanica, Priština), sa kojima je na početku ove godine MŽK realizovala diskusije u okviru istraživanja o identifikovanju potreba žena i devojaka uporedo sa procesima mira i bezbednosti.  

Na početku 2020. godine MŽK je realizovala diskusije u okviru ovog istraživanja sa devojkama i ženama iz različitih kosovskih mesta, a slični sastanci su predviđeni da se održe i sa devojkama iz opština Prizren, Srbica, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Gračanica, Priština i druge.