Ka budžetu građana: Rodni pregled budžeta Kosova za 2024.

Download File

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) obezbeđuje da se sredstva budžetiraju i troše kako bi se
zadovoljile različite potrebe žena, muškaraca, dečaka i devojaka, kako je identifikovano kroz
rodnu analizu. Prema kosovskom Zakonu br. 05/L-020 o rodnoj ravnopravnosti (ZRR), ROB
uključuje integrisanje rodne perspektive u budžetskom procesu i „restrukturiranje prihoda i
rashoda” kako bi se promovisala jednakost među ženama i muškarcima.[1] Rodna integracija se
definiše kao uključivanje rodne perspektive u „planiranje, odobravanje, sprovođenje, praćenje i
procenu zakona, politika, programa i budžeta u svim političkim, ekonomskim i društvenim
oblastima“ u cilju unapređenja jednakih mogućnosti za muškarce i žene.[2] Nesprovođenje
ROB, kako je predviđeno ovim zakonom predstavlja kršenje zakona i podložno je sankcijama.
Ovaj komentar analizira u kojoj meri su Vlada i Skupština Kosova sproveli zakonske zahteve za
ROB u vezi sa budžetom Kosova za 2024. godinu. Komentar se fokusira na budžetske linije za
koje su Mreža žena Kosova (MŽK), njene članice i partneri dali preporuke za budžet za 2024. i
procenjuje u kojoj meri su ove preporuke sprovedene.