Zakon o Budžetskim odredbama Budžeta Republike Kosova 2023 iz rodne perspektive

Download File

Uvod Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) osigurava da se sredstva budžetiraju i troše za rešavanje potencijalno različitih potreba različitih žena, muškaraca, dečaka i devojčica, kako je utvrđeno kroz rodnu analizu. Prema Kosovskom Zakonu br. 05/L-020 o ravnopravnosti polova (ZRP), ROB je obavezan za sve javne institucije, uključujući opštine, ministarstva i druge budžetske organizacije. Kosovo funkcioniše u uslovima oskudice, što čini neophodnim da svaki evro prikupljenog javnog prihoda bude strateški raspoređen na aktivnosti koje su usmerene na najhitnije potrebe za dobrobit ljudi. Sprovođenje ROB-a može doprineti efikasnijem, uspešnijem, odgovornijem i transparentnijem trošenju vladinih resursa, uključujući i postizanje rodne ravnopravnosti. Stoga, ovaj Komentar razmatra Zakon o budžetskim izdvajanjima za 2023. godinu iz rodne perspektive, analizirajući u kojoj meri on vodi računa o potrebama različitih žena, muškaraca, devojčica, dečaka, kao i unapređenju rodne ravnopravnosti. Takođe se ispituje kako je vlada primenila alate ROB-a u pripremi budžeta.