Drejt një Buxheti për Qytetarët: Rishikim Gjinor i Buxhetit të Kosovës 2024

Download File

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor (BPGj) siguron fondet po buxhetohen dhe shpenzohen për adresuar nevojat e ndryshme grave, burrave, djemve dhe vajzave, siç identifikohen përmes analizës gjinore. Sipas Ligjit Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore (LBGj), BPGj është një detyrim për gjitha institucionet publike, duke përfshirë komunat, ministritë dhe organizatat tjera buxhetore. Moszbatimi i BPGj-së, siç parashihet me këtë ligj, përbën shkelje ligjore dhe i nënshtrohet sanksioneve. Ky komentar analizon deri çfarë mase Qeveria dhe Parlamenti i Kosovës i kanë zbatuar obligimet ligjore për BPGj-në lidhur me Buxhetin e Kosovës për vitin 2024. Komentari fokusohet linjat buxhetore për cilat Rrjeti i Grave Kosovës (RrGK), anëtaret dhe partnerët e saj kanë dhënë rekomandime për buxhetin e vitit 2024, si dhe vlerëson se deri çfarë mase janë zbatuar këto rekomandime.