Zagovaranje vodi kosovsku vladu ka uspostavljanju budžetske linije za skloništa 

Neprekidni napori zagovaranja Mreže žena Kosova (MŽK) za stalnu budžetsku liniju za skloništa/prihvatilišta i dnevne centre koji pružaju usluge licima koja su pretrpela porodično nasilje, trgovinu ljudima i deci bez roditeljskog staranja  naveli su Vladu Kosova da se obaveže da dodeli 900.000 evra iz budžeta za 2020. godinu za podršku skloništima/prihvatilištima i dnevnim centrima na Kosovu. 

Skloništa/prihvatilišta na Kosovu kontinuirano se suočavaju sa finansijskim borbama. U 2017. godini čak su se neka skloništa zatvorila zbog nedovoljnog finansiranja. Žene i deca su izbačeni na ulicu, a neke su bile primorane da se vrate da žive sa počiniocima, što ih je izložilo velikom riziku od recidivizma .   

Još od 2012. godine, MŽK zagovara za dovoljan budžet kako bi se pokrili svi neophodni troškovi za skloništa za zaštitu žena i dece koja su pretrpela nasilje. Nedavno, 7.decembra 2018, MŽK je zajedno sa predstavnicima skloništa i dnevnim centrima uputila pismo poslanicima Skupštine Kosovo usred diskusija o nacrtu budžeta za 2019. godinu. One su pozvale poslanike da izdvoje budžet za skloništa i dnevne centre. Parlament je izdvojio sredstva za skloništa za 2019. godinu.    

Međutim, skloništa se i dalje suočavaju sa problemima u dobijanju ovih sredstava.  Uprkos zagovaranju MŽK i skloništa, dodela sredstava se mnogo odlagala i bilo je manje nego što se očekivalo. Nedostatak dovoljnog finansiranja, skopčan sa kašnjenjem  dobijanja takvog finansiranja, doveo je žene i decu u opasnost.  

Kako bi se ovo rešilo i identifikovalo održivije rešenje, MŽK se u februaru 2020. godine sastala sa premijerom na dužnosti  Albin Kurti (Aljbin Kurti), ministarkom pravde Albulena Haxhiu (Aljbuljena Hadžiu) i predsednicom Skupštine Kosovo VjosaOsmani,. Tokom ovih sastanaka, MŽK se zalagala za stalnu budžetsku liniju namenjenu skloništima i dnevnim centrima.    

Odgovarajući na ove zahteve, Osmani je obećala da će podržati MŽK u njenom cilju da uspostavi budžetsku liniju za skloništa. „Kosovske institucije povećaće brigu i pažnju prema različitim društvenim kategorijama, posebno žrtvama nasilja u porodici“, rekla je Osmani.  

Zaista, 15.marta parlament je odobrio budžet za 2020. godinu, koji obuhvata 900.000 evra za skloništa i dnevne centre na Kosovu.  

Takva podrška skloništima je značajna. Prema izveštaju MŽK za 2017.godinu, Sa reči na dela?, koji je podržala Austrijska agencija za razvoj(ADA), nasilje u porodici, i dalje je široko rasprostranjeno, sa 62% Kosovara koji su doživeli nasilje u porodici tokom svog života  (68% žena i 56% muškaraca); 31% pretrpelo je nasilje u porodici samo u 2014.godini (41% zeba, 20% muškaraca).   

Iako sklonište nikada nije idealno rešenje, od suštinske je važnosti da takve usluge  budu na raspolaganju u najgorem scenariju, u kojem se žene i deca nemaju gde više obratiti. Skloništa nude privremeno, sigurno mesto za život osobama kojima  preti nasilje.  

Kosovo ima Nacionalnu strategiju za zaštitu od nasilja u porodici i Akcioni plan 2016-2020, u kojem se jasno navodi zakonska i institucionalna obaveza Republike Kosova da finansijski podržava rad ovih institucija.  

Uprkos napretku, skloništa na Kosovu i dalje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima. Dugoročna rešenja i programi reintegracije za žene i decu u tranziciji iz skloništa društvo i dalje ostaju nedovoljno finansirani ili ne postoje. Međutim, odobrenje ovog budžeta predstavlja pozitivan korak u pravom smeru.  

Adresiranje rodno zasnovanog nasilja ostaje programski fokus uStrategiji MŽK 2019-2022.Veliki deo zagovaračkog rada MŽK na ovom pitanju podržan je od strane ADA, što dovodi do ove i drugih važnih promena ka zaštiti osoba koja trpe nasilje.