Drita Vukshinaj iz Association of Women with Disabilities Women for Women (Udruženje Žena Sa Oganičenim Mogučnostima Žene Za Žene) u Prizrenu je predstavila magazin “Žene u Fokusu” objavljenog u saradnji sa Službenikom za Polnu Jednakost i NVO u Prizrenu koje vode žene.

Dali ste Propustili Poslednji Sastanak MŽK?

Evo šta se dogodilo. Ujutru, članovi MŽK su čuli zaključke i preporuke Rodna Studija na Kosovu , koja je ispitala primenu Zakona o Polnoj Jednakosti i Programa za Jednakost Polova do danas. Preduzeta je od strane dva nezavisna stručnjaka u Nov-Dec. 2012, studija je finansirana od strane Švedske Agencije za Međunarodni Razvoj (SIDA) da obavesti svoju buduću strategiju na Kosovu i u regionu.

Nakon prezentacije, članovi MŽK su imali priliku da se izjasne o nalazima i da razgovaraju sa predstavnicama SIDA Maria Melbing and Visare Gashi-Gorani o izazovima sa kojima se suočavaju organizacije koje vode žene. Članovi MŽK su izrazili zabrinutost u pogledu njihovom pristupu finansiranju i nedavnoj tendenciji donatora da obezbede sredstva preko vlade. Članovi MŽK su razgovarali o tome kako bi to moglo uticati na njihovu samostalnost i mogućnost da održi vladine zvaničnike odgovornim..
Na kraju je, g-đa Marija Melbing izrazila posvećenost SIDA da nastavlja svoju podršku civilnom društvu i unapređenju polne jednakosti na Kosovu. Međutim, ona je rekla da SIDA nastavlja da razgovara o mehanizmima kojima će takva podrška biti data kao deo njenog procesa strateškog planiranja.
Igbale Rogova, Izvršna Direktora MŽK je u popodnevnim satima, obavestio članove o Javnoj Raspravi koja če se održati 12. Juna u vezi sa izmenama i dopunama Nacrta Zakona o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova i civilnim žrtvama rata i njihovim porodicama. Članovi MŽK su bili ohrabreni da učestvuju u ovoj sesiji, gde se aktivisti nadaju da izmene zakon i da uključe žene koje su pretrpele seksualno zlostavljanje tokom rata.
Članovi su takođe pozvani da prisustvuju izletu MŽK u Draču, Albania od 3-6 Oktobra, uz podršku KtK.
Naxhije Buçinca, osnivač  Foundacije za Orbazovanje Devojaka “Çifti Buçinca”, je objasnila o ovoj novoj Fondaciji, koja cilja ka unapređenju obrazovanja devojaka. Oni su tokom Gala događaja podigli  24,000 €  koja če otiči za  obrazovanju devojaka. Ovo uključuje i donaciju MŽK od 1.000 €
Zana Hoxha-Krasniqi, Izvršna Direktorka Artpolis je podelila informacije o njenom Prvom Festivalu o Ljudskim Pravima “Femmes Fatales” gde su de žene umetnici iz regiona prikazale njihov rad.
Belgjyzare Muharremi, iz Dera e Hapur (Otvorena Vrata), je informisala članove MŽK o sajmu ručnih radova u Prištini 11 Juna.
Drita Vukshinaj iz Shoqata e Femrave me Aftësi të Kufizuara „Femrat për Femra“ (Udruženje Žena Sa Oganičenim Mogučnostima Žene Za Žene) je predstavila magazin Gruaja në Fokus (Žena u Fokusu), koja je objavljena u uskoj saradnji sa  Službenikom za Polnu Jednakost pri Opštini Prizren i ostalim NVO koje vode žene. Ona je takođe objavila da če Udruženje Zanatlija organizovati sajam. 16 Juna, Dana Prizrene.
Glumica Anisa Ismajli je predstavila Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj) [Kosovski Centar za Rodne Studije (KCRS)] and Multimedijski projekat koji se implementira u srednjim školama širom Kosova. Glumci ciljaju da preko kratkih skečeva podignu svest mladih o zdravstvenoj zaštiti, polnoj jednakosti i seksualnosti. Tri glumaca su odigrala tri kratke skečeve o nasilju u tinejđerskim vezama i nedovoljnom komuniciranju u porodici.
Emilija Dimoska, predstavnica KtK u Makedoniji je zatražila podršku MŽK u odbijanju predloženog amandmana  Zakona o Abortusu u Makedoniji. Članovi MŽK su se složili da MŽK treba reagovati i podržati slobodnu volju žena u ovom pitanju.
Oko 60 članova, osoblja i simpatizera je prisustvovala dvomesečnom sastanku MŽK 7. juna.